POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW 2018-10-24

BRAK ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BIBLIOTEKI (M.IN. KARTY OBIEGOWE)

>> poświadcza: Wypożyczalnia

UDZIAŁ W PUBLIKACJACH LEKARZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPECJALIZACJI

>> poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej

>> pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf

DOSTARCZANIE PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI  DO BIBLIOTEKI


Prace licencjackie i magisterskie

Przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.
 

Prace doktorskie

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat

1. Do Biblioteki należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w formcie PDF*:

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

Prace habilitacyjne w formie książek

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat.

1. Do Biblioteki należy dostarczyć:

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.

 

*w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF