Bibliografia i bibliometria 2018-02-08

Bibliografia GUMed:
     dostarczanie materiału bibliograficznego
     punktacja w bazie: wg wskaźników
, wg typów publikacji
analizy bibliometryczne
o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych:
     liczba cytowań
     
Impact Factor
     h-index
     punktacja ministerstwa
     punktacja KBN
     Index Copernicus
     European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Master Journal List (lista filadelfijska)

Pracownia Bibliograficzna
(58) 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl
(parter, pok. nr 1)

mgr Paulina Biczkowska
mgr Elżbieta Tymińska
mgr Ewelina Rybka
lic. Urszula Makohon-Dobber
mgr Beata Adamczak

 Udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej (pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf)

Bibliografia GUMed

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników  i doktorantów Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed (1945+)    więcej o bazie

moduł Analiza bibliometryczna publikacji GUMed

moduł Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed


dostarczanie materiału bibliograficznego

Materiał bibliograficzny należy dostarczać:

W przypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki Głównej, dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji (nie dotyczy pracowników Wydziału Farmaceutycznego). Zasoby Biblioteki można sprawdzić w katalogu online.

W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.


 punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania:

Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok, publikacjom z tego roku przypisywane są wartości IF wg JCR z ostatniego dostępnego roku

Od 2012 r. punktowane mogą być tylko:
   - monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych
   - rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego


Punktacja
za rok
 Akty prawne
2018
2017
2016

Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r.
(Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - weszło w życie 01.01.2017

Ogłoszenie MNiSW z 09.12.2016 r. o liście czasopism punktowanych:
1. lista 2016 część A - czasopisma z IF
2. lista 2016 część B - czasopisma bez IF
3. lista 2016 część C - czasopisma w ERIH

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW 2010-2017

umożliwia szybkie wyszukanie tytułu i sprawdzenie punktacji w kolejnych latach

2015

Komunikat MNiSW z 18.12.2015 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Komunikat MNiSW z 01.07.2016 r. o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism

2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu czasopism z 31.12.2014 r.

2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

2012
2011

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012 r.

Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

2010
2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r.
(Dz.U.2010, Nr 93, poz.599) zmieniające rozporządzenie z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2008

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.

2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r.
(Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2005-2006 

Wykaz czasopism z punktacją ministerialną

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r.

(Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

2000-2004
(KBN)

 

2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005
2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List;
wykazy za lata 2002-2004 dostępne w Czytelni Czasopism

 


punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg typów publikacji


analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

usługa bezpłatna świadczona pracownikom GUMed

  bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska
  (58) 349 10 40
mgr Ewelina Rybka
  (58) 349 10 43

Zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i w oparciu o wzory dokumentów załączone do komunikatów Komisji, Biblioteka przygotowuje analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biblioteki*:

*wzory dokumentów, tj. druki do wypełnienia oraz zasady przygotowania analiz zawiera
Zarządzenie Rektora nr 29/2014 z dnia 16.07.2014 r.
w sprawie zasad opracowania analizy bibliometrycznej w postępowaniu o uzyskanie
przez kandydata stopnia naukowego doktora habilitowanego
lub tytułu naukowego profesora oraz w postępowaniu o uzyskanie
stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego

W serwisie internetowym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów można zapoznać się:


 o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych

Bibliometria to zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI).

Najważniejsze wskaźniki bibliometryczne to:

Uwaga: baza JCR dostępna jest od 2004 roku online w sieci GUMed;
baza posiada opcję IMPACT FACTOR TREND prezentującą wartości wskaźnika dla danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład sposobu obliczania wskaźnika Impact Factor z roku n:
 

Cytowania w roku n artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

6.920

Liczba artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

301

n-2

=

12.010

n-2

=

360

 

suma

=

18.930

 

suma

=

661

Obliczanie IF:

cytowania ostatnio opublikowanych artykułów

18.930

=

28.638

liczba ostatnio opublikowanych artykułów

661

zobacz instrukcję, jak obliczyć h-index --------------------------->


Master Journal List (lista filadelfijska)

Tzw. lista filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez ISI, spośród których najbardziej znane to Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR) oraz seria Current Contents (CC). Wykaz obejmuje ponad 15.800 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Internetowa wersja Master Journal List pozwala:

Nie można natomiast prowadzić poszukiwań według innych kryteriów, np. kategorii tematycznej, języka lub kraju publikacji, wydawcy. Rekordy zawierają tytuł czasopisma, częstotliwość, ISSN, nazwę, adres wydawcy oraz spis baz ISI, w których dane czasopismo jest notowane.