BIBLIOTEKA DZISIAJ 2018-10-26

ZBIORY

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.
Na księgozbiór składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. W swoich zbiorach posiadamy także kolekcję książek beletrystycznych.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

Obecnie zbiory nasze liczą 443.087 jednostek (stan na 31.12.2017 r.), w tym:

 

książek

234.323

vol.

 

czasopism

104.265

vol.

 

zbiorów specjalnych

104.499

jedn.


Na bieżąco wpływają 283 tytuły czasopism drukowanych:

W roku bieżącym posiadamy dostęp do 66 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 38 źródeł udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli łącznie do:

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy wraz z bibliotekami województwa pomorskiego w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.

UŻYTKOWNICY I PRZESTRZENIE DO NAUKI I PRACY

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 9.776 osób (stan na 31.12.2017 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu na stanowiskach komputerowych oraz z własnych urządzeń za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji, powstałą po rozbudowie i modernizacji budynku (2015-2016), Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 272 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 

DYDAKTYKA

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed.

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 PLN na realizację partnerskiego (wraz z siedmioma polskimi bibliotekami medycznymi) projektu: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Łączna kwota dofinansowania dla całego projektu to: 37.279.341,60 PLN.

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a współpartnerami GUMed są uniwersytety medyczne z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
 

   

Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości,  będą prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty itp.

Projekt wpisuje się w realizację zaleceń sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” (MNiSW, 2015), wynikających z zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

 

Czas trwania projektu od 01.11.2017 r. do  31.10.2020 r.