katalog online
biblioteka online

Regulamin Pracowni Bibliograficznej 2016-11-16

 1. Zadaniem Pracowni Bibliograficznej jest:
  • dokumentowanie, poprzez gromadzenie i opracowanie dostarczanego do Pracowni materiału bibliograficznego:
   • dorobku publikacyjnego pracowników GUMed, powstałego w okresie ich zatrudnienia w Uczelni,
   • prac doktorantów studiów doktoranckich GUMed opublikowanych w czasie studiów,
  • tworzenie i bieżące aktualizowanie bazy Bibliografia GUMed dla jednostek*:
   • Wydział Lekarski,
   • Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
   • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (tylko dla zatrudnionych w GUMed).

*tworzenie bazy dla Wydziału Farmaceutycznego
odbywa się w Bibliotece tego Wydziału

 1. Opisy w bazie Bibliografia GUMed tworzone są z autopsji, dlatego też podstawą rejestracji publikacji jest tylko i wyłącznie:
  • oryginał pracy i wydawnictwa, w którym praca ta została opublikowana, tzn. czasopismo, książka, opublikowany materiał zjazdowy lub adres internetowy (dla prac, których pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik)
   lub
  • kompletna kopia pracy obejmująca integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji oraz innymi stronami, na których znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce).
    
 2. Materiały niekompletne nie podlegają rejestracji. Pracownia Bibliograficzna nie przechowuje materiałów niekompletnych.
   
 3. Dostarczone materiały opracowywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.
   
 4. W przypadku czasopism posiadających wersję drukowaną i wersję elektroniczną podstawą stworzenia opisu w bazie jest wersja drukowana.
   
 5. W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach Biblioteki wystarczającym dla zarejestrowania publikacji jest przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji.
   
 6. W przypadku druków zwartych (książki, materiały zjazdowe) konieczne jest przekazanie przez autora jednego egzemplarza do zbiorów bibliotecznych, o ile Biblioteka tej publikacji nie posiada.
   
 7. Materiał bibliograficzny lub informacje o ukazaniu się publikacji autorzy powinni przekazywać na bieżąco:
  • osobiście (budynek Biblioteki Głównej, ul. Dębinki 1, parter, pok. 1),
  • pocztą wewnętrzną GUMed,
  • pocztą elektroniczną (w formacie PDF): bibliografia@gumed.edu.pl

 8. Zarejestrowane publikacje otrzymują należną im punktację, zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed