katalog online
biblioteka online

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej 2016-11-17

§ 1
ZASADY OGÓLNE
 

 1. Użytkownicy Biblioteki Głównej korzystający ze Strefy Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w samoobsługowych szafkach.
   
 2. Z szafek można korzystać tylko w godzinach otwarcia Biblioteki i tylko podczas przebywania na jej terenie, a opuszczając Bibliotekę, klucz należy zostawić w zamku.
   
 3. Korzystanie z szafek jest bezpłatne.
   
 4. Szafki zajęte po zamknięciu Biblioteki będą następnego dnia rano komisyjnie otwierane i opróżniane z zawartości, a użytkownik szafki musi uiścić opłatę za nieregulaminowe korzystanie z szafek, zgodnie z cennikiem.
   
 5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach materiałów zagrażających bezpieczeństwu osób i obiektu, nielegalnych, brudzących i wydzielających nieprzyjemne zapachy.
   
 6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy cennych i dokumentów.
   
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz bez opieki.
   
 8. W przypadku zagubienia klucza, stwierdzenia uszkodzenia szafki lub znalezienia przedmiotów pozostawionych przez innych użytkowników, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
   
 9. Użytkownik, który zagubił lub uszkodził klucz albo uszkodził zamek szafki ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikłe z tego faktu.

§ 2
KOMISYJNE OTWIERANIE SZAFEK
 

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia szafek w przypadkach nieregulaminowego korzystania lub zagubienia klucza.
   
 2. W przypadku korzystania z szafki niezgodnie z Regulaminem, następuje jej komisyjne otwarcie i opróżnienie, a z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół.

2.1. Rzeczy łatwo psujące się nie są deponowane i podlegają natychmiastowej utylizacji.

2.2. Zawartość szafki jest deponowana w gabinecie zastępcy dyrektora Biblioteki i można ją odebrać, po uprzednim uiszczeniu w Wypożyczalni opłaty za nieregulaminowe korzystanie, w ciągu 14 dni, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-15:00. Nieodebrane materiały przekazane zostają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 8/12.

2.3. Odbiór rzeczy z depozytu odbywa się po sprawdzeniu zgodności podanego przez odbierającego opisu zawartości szafki ze sporządzonym komisyjnie protokołem. Odbierający zwraca klucz i potwierdza na protokole odbiór rzeczy.
 

 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia klucza albo zamka lub też zagubienia klucza, użytkownik dokładnie opisuje w protokole zawartość szafki i uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem. Po uiszczeniu opłaty w Wypożyczalni następuje komisyjne otwarcie szafki, sprawdzenie zgodności jej zawartości z ww. protokołem i wydanie materiałów użytkownikowi.

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed