Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej 2016-11-17

§ 1
ZASADY OGÓLNE
 

 1. Użytkownicy Biblioteki Głównej korzystający ze Strefy Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w samoobsługowych szafkach.
   
 2. Z szafek można korzystać tylko w godzinach otwarcia Biblioteki i tylko podczas przebywania na jej terenie, a opuszczając Bibliotekę, klucz należy zostawić w zamku.
   
 3. Korzystanie z szafek jest bezpłatne.
   
 4. Szafki zajęte po zamknięciu Biblioteki będą następnego dnia rano komisyjnie otwierane i opróżniane z zawartości, a użytkownik szafki musi uiścić opłatę za nieregulaminowe korzystanie z szafek, zgodnie z cennikiem.
   
 5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach materiałów zagrażających bezpieczeństwu osób i obiektu, nielegalnych, brudzących i wydzielających nieprzyjemne zapachy.
   
 6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy cennych i dokumentów.
   
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz bez opieki.
   
 8. W przypadku zagubienia klucza, stwierdzenia uszkodzenia szafki lub znalezienia przedmiotów pozostawionych przez innych użytkowników, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
   
 9. Użytkownik, który zagubił lub uszkodził klucz albo uszkodził zamek szafki ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikłe z tego faktu.

§ 2
KOMISYJNE OTWIERANIE SZAFEK
 

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia szafek w przypadkach nieregulaminowego korzystania lub zagubienia klucza.
   
 2. W przypadku korzystania z szafki niezgodnie z Regulaminem, następuje jej komisyjne otwarcie i opróżnienie, a z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół.

2.1. Rzeczy łatwo psujące się nie są deponowane i podlegają natychmiastowej utylizacji.

2.2. Zawartość szafki jest deponowana w gabinecie zastępcy dyrektora Biblioteki i można ją odebrać, po uprzednim uiszczeniu w Wypożyczalni opłaty za nieregulaminowe korzystanie, w ciągu 14 dni, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-15:00. Nieodebrane materiały przekazane zostają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 8/12.

2.3. Odbiór rzeczy z depozytu odbywa się po sprawdzeniu zgodności podanego przez odbierającego opisu zawartości szafki ze sporządzonym komisyjnie protokołem. Odbierający zwraca klucz i potwierdza na protokole odbiór rzeczy.
 

 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia klucza albo zamka lub też zagubienia klucza, użytkownik dokładnie opisuje w protokole zawartość szafki i uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem. Po uiszczeniu opłaty w Wypożyczalni następuje komisyjne otwarcie szafki, sprawdzenie zgodności jej zawartości z ww. protokołem i wydanie materiałów użytkownikowi.

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed