Print this page

Bazy Bibliografia GUMed i inne bazy własne


Nasza Biblioteka tworzy następujące źródła informacji:

► Baza Bibliografia GUMed
 

Bibliografia GUMed
dokumentuje dorobek publikacyjny pracowników powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni oraz doktorantów GUMed, m.in. prace naukowe, popularno-naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne; jest tworzona w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed
i na bieżąco aktualizowana; dzięki rejestrowaniu DOI artykułów oraz zastosowaniu narzędzia linkującego w przypadku wielu rekordów możliwe jest szybkie dotarcie do pełnego tekstu pracy; niestety, baza nie oferuje możliwości zachowania historii wyszukiwań, ani też bezpośredniego eksportu rekordów menedżerów bibliografii.

Baza jest kontynuacją drukowanej Bibliografii publikacji pracowników AMG za rok..., której poszczególne tomy za lata 1945-1992 można zamówić do przejrzenia na miejscu w Czytelni 2.
                                                                                                                zobacz okładkę Bibliografii publikacji pracowników AMG za rok 1992:

Więcej informacji o bazie, sposobach jej przeszukiwania, stosowanych w bazie wskaźnikach bibliometrycznych, itp. znaleźć można w serwisie Biblioteki: Bibliografia i bibliometria oraz w opcjach Więcej informacji o bazie oraz Instrukcja dostępnych z ekranu startowego bazy.

  Dostarczanie materiału bibliograficznego

Materiał bibliograficzny należy dostarczać niezwłocznie po jego opublikowaniu, osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (w formie skanów w formacie PDF) odpowiednio do Pracowni Bibliograficznej BG lub Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego.
Ten obowiązek dotyczy także doktorantów.  Należy zgłaszać wszystkie publikacje, w tym także polskie i zagraniczne streszczenia zjazdowe (zob. typy publikacji indeksowane w bazie Bibliografia GUMed).
Szczegółowe informacje na stronie Biblioteki: Bibliografia i bibliometria.

►  Dostarczanie prac doktorskich do Biblioteki

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie Sekretariat Biblioteki


1. Do Biblioteki należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w formcie PDF*:

  • prace w formie książki - całość pracy w jednym pliku,
     
  • prace oparte na cyklu publikacji - jeden plik obejmujący treść pracy wraz ze spisem publikacji wchodzących w skład cyklu, olinkowanym do ich pełnych tekstów (UWAGA:  zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.


2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.

Odpowiednie druki można pobrać ze strony domowej BG – zakładka Usługi/formularze. W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej można skorzystać z komputerów posiadających oprogramowanie pozwalające na zapisywanie plików w formacie PDF.
 

  *w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF

 

Kolekcja e-doktoratów i e-habilitacji

e-doktoraty  i e-habilitacje (dostępne poprzez zawężenie katalogu online Biblioteki  do Kolekcji cyfrowych BG GUMed)
oferuje dostęp, za zgodą autora, do pełnych tekstów powstałych w Uczelni od 2005 r. prac doktorskich i habilitacyjnych; kolekcja aktualizowana jest na bieżąco.

Kolekcja jest również dostępna w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

►Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed oferuje pełne teksty prac powstałych od 2005 r., o ile autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnianie; opisy prac dostępne są w otwartym Internecie, natomiast – ze względu na obowiązujące przepisy prawa autorskiego – pełne teksty można przeglądać tylko ze stanowisk Czytelni Informacji Naukowej BG oraz Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego GUMed.