Print this page

Bibliografia załącznikowa - praktyczne wskazówki, poradniki


► Praktyczne wskazówki przy tworzeniu bibliografii załącznikowej

 1. Podstawową zasadą przy tworzeniu bibliografii jest konsekwencja – oznacza to stosowanie jednolitych zasad w zakresie: doboru elementów opisu (norma wymienia elementy obowiązkowe i fakultatywne), przyjętej interpunkcji, sposobu przedstawiania elementów (stosowanie/nie stosowanie skrótów, ewentualne wyróżnienia graficzne, krój czcionki).
   
 2. Źródłem danych zawartych w opisie bibliograficznym powinien być oryginał lub wiarygodna kopia dokumentu.
   
 3. Pisownia małych i wielkich liter powinna być zgodna z zasadami obowiązującymi w języku tworzonej bibliografii.
   
 4. Inicjały imion autora/redaktora zaleca się podawać po ich nazwisku; informację o redaktorze podajemy w nawiasie okrągłym, np. Nowak W. (red.); podajemy wszystkich autorów, lub - jeśli jest ich więcej niż trzech - dopuszcza się pominięcie pozostałych nazwisk i zastąpienie ich skrótem „et al.”.
   
 5. Na końcu każdego opisu bibliograficznego należy postawić kropkę.
   
 6. Na potrzeby referatu opisy szeregujemy alfabetycznie.
   
 7. Skróty tytułów czasopism sprawdzić można w: