Print this page

Co to jest informacja i informacja naukowa?


► Informacją
jest:

 • proces – w jego ramach osoba jest informowana lub udziela informacji,
 • zasób wiedzy – gromadzony celowo, uporządkowany i w różny sposób utrwalony,
 • jednostka procesu komunikacji – konkretny komunikat, np. artykuł, rekord komputerowy, książka,
 • wydzielone miejsce w instytucji (np. dział informacji), zajmujące się zbieraniem i udzielaniem informacji w określonej dziedzinie.

► Informacja naukowa (informatologia) to, wg Podręcznego słownika bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011):

 • dziedzina wiedzy obejmująca informację:
  • opracowaną metodą naukową,
  • o osiągnięciach nauki,
  • przeznaczoną dla pracowników nauki,
 • całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących działalności informacyjnej w aspekcie historycznym, współczesnym i prognostycznym; współcześni badacze umiejscawiają informację naukową w obszarze badań procesów komunikacji społecznej i rozumieją ją jako metanaukę o pozostałych gałęziach wiedzy.

► Naukową informacją medyczną jest wszelka działalność polegająca na gromadzeniu i jak najszybszym udostępnianiu informacji o najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie szeroko pojętej medycyny oraz ich wynikach, a także o najciekawszych przypadkach klinicznych opisanych w bieżącej literaturze fachowej oraz rozpowszechnionych za pomocą innych środków przekazu skierowanych do użytkownika wykazującego określone potrzeby.