Print this page

Test i praca zaliczeniowa

 

Warunki zaliczenia zajęć:

  1. zapoznanie się z treścią wykładu online,
  2. obecność na ćwiczeniach*,
  3. prawidłowe rozwiązanie testu online, tj. udzielenie przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, maksymalnie w 3 próbach. Test będzie aktywny od 05.04.2019 r.  do 17.05.2019 r.
    UWAGA: w II terminie (poprawkowym) test będzie aktywny od 3.06.2019 r. do 13.06.2019 r.
  4. przesłanie do dnia 17.05.2019  ( pocztą elektroniczną pracy zaliczeniowej (zob. wzór pracy) na adres pocztowy: bibliografia1@gumed.edu.pl . W tytułe emaila wpisać: Nazwisko– Imię - DSD I.
    Szczegóły pracy są dostępne w Extranecie GUMed wraz z pozostałymi informacjami o przedmiocie.

*nieobecni na zajęciach zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Biblioteki formalnego podania, skierowanego do Dyrektora Biblioteki, z prośbą o usprawiedliwienie (z podaniem przyczyny) nieobecności


Informacja o pracy zaliczeniowej

 

Informacje o ocenie

Ocena z ww. przedmiotu uzależniona jest od wyniku uzyskanego z testu online – obowiązuje poniższa skala:


Po dostarczeniu pracy i prawidłowym rozwiązaniu testu online, doktoranci uzyskują wpis do e-indeksu potwierdzający zaliczenie przedmiotu.