Print this page

Źródła informacji


Źródłem naukowej informacji jest każdy obiekt, z którego czerpane są informacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne. Są to zarówno dokumenty, osoby lub instytucje, jak i systemy, miejsca, organizacje, spotkania itp., w których powstaje, znajduje się lub jest udostępniania informacja.

(Podręczny słownik bibliotekarza, SBP, Warszawa, 2011;
Puzio A., Ziółkowska K.:
Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej,
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998)

Źródłem może być dokument, instytucja lub osoba.
Źródła informacji możemy podzielić na:

 • dokumentalne:
  • piśmiennicze – zawierające dokumenty piśmiennicze; ich treść utrwalona jest w formie pisma lub druku; mogą to być dokumenty opublikowane (np. czasopisma) lub dokumenty niepublikowane (rękopisy, wydruki komputerowe, listy),
  • niepiśmiennicze, graficzne lub multimedialne – zawierają obraz i/lub dźwięk.

Ze względu na sposób przygotowania i zawartość źródła informacji dzielimy na:

 • pierwotne, oryginalne – zawierające dokumenty i informacje w kształcie nadanym im przez autorów; obejmują dane do wykorzystania w badaniach naukowych lub w dydaktyce; np. repozytoria,
 • pochodne – przygotowywane na podstawie dokumentów pierwotnych; pomagają użytkownikowi w ich odnajdywaniu; są to np. opisy bibliograficzne, spisy bibliograficzne, bazy bibliograficzne,
 • wtórne – czyli wykonane różnymi technikami kopie dokumentów odzwierciedlające ich pełne i niezmienne cechy pod względem treści, a często formy (kserokopie, fotokopie, mikrofisze, wydruki).

Tak więc źródła informacji naukowej to m.in.:

 • książki, czasopisma naukowe, encyklopedie, słowniki, informatory,
 • bibliografie: dziedzinowe, zawartości czasopism, osobowe, bieżące, retrospektywne, drukowane i w postaci baz danych,
 • katalogi elektroniczne i tradycyjne (kartkowe),
 • spisy dokumentów,
 • indeksy,
 • różnego typu bazy faktograficzne, pełnotekstowe, abstraktowe, multimedialne,

a personalnymi źródłami informacji są bibliotekarze, w tym przede wszystkim pracownicy informacji naukowej.

Obecnie głównymi nośnikami informacji naukowej są nośniki elektroniczne, choć – w przypadku źródeł w języku polskim – nie należy zapominać, że wiele z nich ma w dalszym ciągu tradycyjną formę drukowaną.

Należy pamiętać, że...
Biblioteka zapewnia dostęp do źródeł naukowej informacji medycznej w postaci:

 • dostępnych online katalogów elektronicznych i zdigitalizowanych katalogów kartkowych,
 • zbiorów w wersji drukowanej,
 • czasopism i książek elektronicznych,
 • elektronicznych baz danych,
 • zbiorów obcych sprowadzanych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • Internetu, w tym: serwisów informacyjnych, portali medycznych, wydawnictw multimedialnych.

Warto
śledzić stronę internetową Biblioteki i pojawiające się na niej informacje!

 

Wśród źródeł elektronicznych oferowanych poprzez serwis WWW Biblioteki są zarówno źródła ogólnodostępne – katalogi, bazy własne Biblioteki np. Bibliografia GUMed, źródła Open Access, jak również źródła z dostępem w ramach sieci uczelnianej (dostęp wymagający autoryzacji) – prenumerowane e-czasopisma, e-książki i bazy danych.

Z zasobów z dostępem autoryzowanym korzystać można:

 • ze stanowisk komputerowych w sieci uczelnianej, w tym z komputerów w Bibliotece, zakładach i klinikach GUMed, akademikach,
 • z prywatnych laptopów – na terenie Biblioteki – poprzez sieci bezprzewodową eduroam – więcej o dostępie bezprzewodowym,
 • z komputerów spoza sieci uczelnianej, w tym domowych, poprzez serwer proxy dla uprawnionych użytkowników, po wcześniejszej rejestracji.