O KDBAUM 2018-10-09

Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM) tworzą dyrektorzy bibliotek uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), a dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej i kierownicy innych naukowych bibliotek o profilu medycznym mogą posiadać status członków stowarzyszonych.


Zadaniem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych jest przede wszystkim wyznaczanie kierunków działania polskiego bibliotekarstwa medycznego, przy uwzględnieniu wspólnych interesów bibliotek akademickich o tym profilu. Konferencja podejmuje i realizuje wspólne zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, dydaktyki oraz świadczonych usług informacyjnych stosownie do potrzeb użytkowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Ponadto dba o podnoszenie poziomu kwalifikacji bibliotekarzy medycznych i prestiż wykonywanego przez nich zawodu. Inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do doskonalenia funkcjonowania bibliotek współpracujących w jej ramach.


Historia KDBAUM sięga roku 1981, kiedy to w Gdańsku, podczas pierwszej konferencji bibliotek medycznych powołano Porozumienie Dyrektorów Bibliotek Głównych Akademii Medycznych, którego zadaniem początkowo było przygotowywanie corocznych spotkań problemowych. W późniejszych latach jego działania koncentrowały się wokół współpracy środowiskowej oraz wspólnych przedsięwzięć mających na celu ustawiczny rozwój polskiego bibliotekarstwa medycznego.


W 2009 roku zostały przyjęte nowy regulamin oraz nowa nazwa: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych.