Regulamin Czytelni 1 i 2 2018-01-31

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelń mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

1. W Czytelniach udostępnia się:

2. Wszystkie zbiory Czytelń udostępniane są prezencyjnie, w wolnym dostępie do półek.

3.    Na pozycje z magazynu należy wypisać rewers, złożyć go u dyżurującego bibliotekarza, okazując jednocześnie dokument potwierdzający tożsamość.

4.    W przypadku czasopism rewers powinien być wypisany oddzielnie na każdy zamawiany zeszyt czasopisma i zawierać: tytuł periodyku, jego sygnaturę,  wolumen, numer zeszytu i strony, na których umieszczony został artykuł.

5.    Wszystkie rewersy należy składać nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

6.     W Czytelni 1 można korzystać z pokoi pracy. Zasady ich udostępniania oraz użytkowania określa odrębny Regulamin korzystania z pokoi pracy BG GUMed.

§ 3

Korzystający z Czytelń są zobowiązani:

§ 4

1.     Książki ze zbioru Czytelń mogą być wypożyczane na zewnątrz tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin ich zwrotu.

2.     Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1 spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.