2018-07-12

 1. Zadaniem Pracowni Bibliograficznej jest:

  • dokumentowanie, poprzez gromadzenie i opracowanie dostarczanego do Pracowni materiału bibliograficznego:

   • dorobku publikacyjnego pracowników GUMed, powstałego w okresie ich zatrudnienia w Uczelni,

   • prac doktorantów studiów doktoranckich GUMed opublikowanych w czasie studiów,

  • tworzenie i bieżące aktualizowanie bazy Bibliografia GUMed dla jednostek*:

   • Wydział Lekarski,

   • Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,

   • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (tylko dla zatrudnionych w GUMed).

*tworzenie bazy dla Wydziału Farmaceutycznego odbywa się w Bibliotece tego Wydziału

 1. Opisy w bazie Bibliografia GUMed tworzone są z autopsji, dlatego też podstawą rejestracji publikacji jest tylko i wyłącznie:

  • oryginał pracy i wydawnictwa, w którym praca ta została opublikowana, tzn. czasopismo, książka, opublikowany materiał zjazdowy lub adres internetowy (dla prac, których pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik)

   lub

  • kompletna kopia pracy obejmująca integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji oraz innymi stronami, na których znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce).

 2. Materiały niekompletne nie podlegają rejestracji. Pracownia Bibliograficzna nie przechowuje materiałów niekompletnych.

 3. Dostarczone materiały opracowywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.

 4. W przypadku czasopism posiadających wersję drukowaną i wersję elektroniczną podstawą stworzenia opisu w bazie jest wersja drukowana.

 5. W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach Biblioteki wystarczającym dla zarejestrowania publikacji jest przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji.

 6. W przypadku druków zwartych (książki, materiały zjazdowe) konieczne jest przekazanie przez autora jednego egzemplarza do zbiorów bibliotecznych, o ile Biblioteka tej publikacji nie posiada.

 7. Materiał bibliograficzny lub informacje o ukazaniu się publikacji autorzy powinni przekazywać na bieżąco:

  • osobiście (budynek Biblioteki Głównej, ul. Dębinki 1, parter, pok. 1),

  • pocztą wewnętrzną GUMed,

  • pocztą elektroniczną (w formacie PDF): bibliografia@gumed.edu.pl.

 8. Zarejestrowane publikacje otrzymują należną im punktację, zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.

 9. Materiały niekompletne nie podlegają rejestracji. Pracownia Bibliograficzna nie przechowuje materiałów niekompletnych.

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.