2023-10-12

POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

 


Pełna nazwa projektu:

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
 

 

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę nr:

POPC.02.03.01-00-0008/17-00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2. E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie nr 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Projekt zrealizuje wskaźnik rezultatu strategicznego m.in. poprzez stworzenie systemu otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.

 

Planowane efekty:

Projekt zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w  zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.
Efektem realizacji projektu wyrażonym we wskaźniku rezultatu bezpośredniego będzie co najmniej 12 480 350,00 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

 

Finansowanie projektu:

Wartość projektu:  37 279 341,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 31 549 506,79 zł
Dofinansowanie dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: 4 329 656,06 zł

 

Czas trwania projektu:

 01.11.2017 – 31.10.2020
 

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

>> Polityka Otwartości Polskiej Platformy Medycznej

>> Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji cyfrowych dysertacji doktorskich, publikacji pracowników i doktorantów oraz danych badawczych powstających w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
 


 

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

 


Pełna nazwa projektu:

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

(lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne – obwoźny skaner)

Projekt zrealizowany jest w oparciu o umowę z 29 czerwca 2009 roku

 Oś Priorytetowa nr 2. Społeczeństwo wiedzy

Działanie 2.2. Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego

Poddziałanie nr 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Cel projektu:

Projekt partnerski, zrealizowany w latach 2009-2012, którego celem było szerokie udostępnienie:

 • pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu,

 • innych rodzajów zbiorów, w tym muzykaliów, dokumentów życia społecznego, nagrań radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych,

 • ustawicznie rozwijanej oferty biblioteki o nowe publikacje i nowe interesujące dla czytelników kolekcje tematyczne,

 • interesujących zbiorów z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotyczących historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych.

 

Finansowanie projektu:

Wartość Projektu: 9 254 443, 85 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 393 534,76 PLN
 

Partnerzy Projektu PBC:

 • Politechnika Gdańska – partner wiodący

 • Uniwersytet Gdański

 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Akademia Morska w Gdyni

 • Akademia Muzyczna w Gdańsku

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

 • Centrum Inicjatyw Edukacyjnych – Biblioteka Pedagogiczna

 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

Partnerzy współtworzący p_b_c poza projektem dofinansowanym ze środków UE:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.