2020-01-13

POLITYKA OTWARTOŚCI GUMed I POLSKIEJ PLATFORMY MEDYCZNEJ

Polityka Otwartości PPM została wprowadzona uchwałą Senatu GUMed 39/2018 z 24.09.2018 r. i jest jednocześnie Polityką Otwartości GUMed.
Polityka ta jest zgodna z realizowanym projektem Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym i w jednolitej treści została przyjęta u wszystkich partnerów projektu jako polityka instytucjonalna.

Kierując się założeniami Polityki Otwartości PPM, "autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do Publikacji poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w Repozytorium Lokalnym i publiczne ich udostępnienie w Repozytorium PPM tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem licencji, na warunkach przyjętych w regulaminach Repozytoriów Lokalnych."

 

 

POLITYKA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOBEC OPEN ACCESS

MNiSW przyjęło w 2015 r. Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

Dokument zawiera rekomendacje dla głównych interesariuszy, w tym:

  • jednostek naukowych i uczelni
  • naukowców
  • MNiSW
  • krajowych podmiotów finansujących badania

 

PROGRAM HORIZON 2020 A OPEN ACCESS

W związku z nowymi regulacjami do 2021 r. wszystkie publikacje naukowe dofinansowane ze środków publicznych muszą być natychmiast publikowane w modelu otwartym. Zmiany te dotyczą całego środowiska akademickiego.

We wszystkich projektach, które uzyskały finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 zobowiązuje się autorów
do upewnienia się, że opublikowany przez nich artykuł w czasopismach naukowych jest dostępny publicznie w wersji bezpłatnej dla odbiorców. Komisja Europejska prowadzi także pilotaż dotyczący otwartego dostępu do danych badawczych w ramach programu Horyzont 2020 : pilot Open Research Data (ORD).

Więcej:

 

PLAN S

W 2018 roku Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do tzw. cOAlition S, czyli porozumienia instytucji finansujących badania naukowe, chcących wprowadzić od 2020 roku otwarty dostęp do wyników badań.

NCN wprowadziło wymóg dołączenia do wniosku o finansowanie projektu załącznika, w którym wnioskodawcy przedstawią skrócony plan zarządzania danymi badawczymy (Data Management Plan).

Zobacz:

 

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.