2019-11-29

Biblioteka opracowuje analizy bibliometryczne dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach awansów wewnątrzuczelnianych, a także potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych.

Sprawy analiz reguluje zarządzenie rektora nr 27/2018 z 30.05.2018 r., którego załącznikami są wzory dokumentów dostarczanych przez kandydatów, jak i wzory tabel przygotowywanych przez Bibliotekę.
 

ANALIZY DO HABILITACJI I PROFESURY

Analizy bibliometryczne wykonywane są przez Bibliotekę dla osób, które do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora wybierają Rady Dyscyplin Naukowych GUMed.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć pocztą elektroniczną do Biblioteki:

Postępowania wszczęte po 30.09.2019 prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej, która wśród wymagań dokumentacyjnych wniosków wymienia m.in. wykazy (pdf): w postępowaniach habilitacyjnychwykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, w postępowaniach profesorskichwykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.

Postępowania wszczęte do 30.04.2019 proceduje nadal Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, w której serwisie można zapoznać się m.in. z wymaganą dokumentacją wniosku o nadanie tytułu profesora, wzorami dokumentacji wniosku habilitacyjnego wraz ze wzorem wykazu dorobku w obszarze nauk medycznych, a także komunikatem Komisji z 22.01.2018 r. w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora, który zobowiązuje jednostki naukowe do dołączania do dokumentacji wniosków awansowych szczegółowej analizy bibliometrycznej dorobku naukowego kandydatów – wg załączonego do komunikatu wzoru.
 

ANALIZY DLA CELÓW POSTĘPOWAŃ PRZY ZATRUDNIANIU I AWANSACH W GUMed

Kandydaci na stanowisko profesora uczelni lub profesora lub też na funkcję kierownika jednostki dostarczają do Biblioteki:

  • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,

  • osoby posiadające publikacje powstałe poza okresem zatrudnienia w GUMed (niezarejestrowane w bazie BIbliografia GUMed) dodatkowo dostarczają zestawienie tych prac, sporządzone zgodnie z typami publikacji ujętymi w tabeli analizy bibliometrycznej.
     

POTWIERDZANIE DOROBKU

Biblioteka potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych:

  • pracownikom GUMed w procesach wnioskowania o nagrody, granty, itp.,

  • lekarzom przystępującym do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 29.03.2019 (Dz.U. 2019, poz.602):

    • kandydaci zobowiązani są do przygotowania/wypełnienia zestawienia publikacji wg wzoru: doc, pdf,

    • zestawienie powinno uwzględniać tylko pełne prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazach czasopism ogłaszanych przez ministra właściwego ds. nauki.

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl
koordynator:
tel. 58 349 10 40

potwierdzanie dorobku do specjalizacji:
bibliografia@gumed.edu.pl
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.