Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Historia i osiągnięcia Biblioteki 2018-07-16

nagrody i odznaczenia
Działalność Upowszechniająca Naukę
zrealizowane projekty badawcze
historia
 

nagrody i odznaczenia


2012 wyróżnienie w konkursie „Pozytywista Roku 2011"

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał wyróżnienie, uhonorowane dyplomem i medalem, w konkursie „Pozytywista Roku” za rok 2011 - inicjatywie Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”, w kategorii „Kultura i sztuka”. Wyróżnienie to zostało przyznane za koncepcję i realizację Projektu Partnerskiego Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym uczestniczy nasza Biblioteka. Partner wiodący projektu - Politechnika Gdańska - uzyskała nagrodę specjalną.
 


Zwycięzcą Nagrody „Pozytywista Roku 2011” w kategorii „Kultura i sztuka” okazała się Fundacja Braci Golec - za osiągnięcia w dotychczasowej działalności, tworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dla dzieci muzycznie uzdolnionych oraz kultywowanie i upowszechnianie kultury regionu Karpat. Gratulujemy! 


2010 Medal Bibliotheca Magna - Perennisque, tj. Biblioteka wielka i wieczna -  w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa


To najwyższe odznaczenie nadawane organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa, upowszechniania książki przyznał Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ceremonia wręczenia tego wyjątkowego medalu miała miejsce w dniu 23 września 2010 roku, w trakcie posiedzenia Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Pełniąca obowiązki dyrektora BG GUMed Anna Grygorowicz otrzymała medal z rąk Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, pani Ewy Kobierskiej-Maciuszko.
Nasza Książnica jest, po Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, drugą biblioteką uczelni medycznej wyróżnioną tym laurem. Medal przyznawany jest przez SBP od 1995 roku, a zaprojektował go znany medalier Józef Misztela.

 

 

 


2004 II nagroda w ogólnopolskim konkursie na "Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich", ogłoszonym przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kategorii biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji centralnych
 


Działalność Upowszechniająca Naukę

Biblioteka Główna GUMed została dwukrotnie beneficjentem środków przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność Upowszechniającą Naukę. Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadań:

  • Rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w  katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (na lata 2016-2017)
  • Poszerzenie informacji dostępnych w katalogu elektronicznym BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (w 2014 r.)

 


zrealizowane projekty badawcze


2003-2005
Ocena i doskonalenie metodyki szkoleń bibliotecznych dla studentów i innych użytkowników informacji naukowej

2006-2008
Analiza porównawcza wykorzystania elektronicznych źródeł informacji naukowej udostępnianych użytkownikom sieci uczelnianej Akademii Medycznej w Gdańsku poprzez witryny internetowe Biblioteki

2009-2011
Badanie poziomu satysfakcji oraz oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - badania ankietowe


historia Biblioteki

2016 na listopadowym zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) dyrektor Biblioteki została po raz trzeci wybrana - na kadencję 2016-2020 - w skład ośmioosobowej Rady Wykonawczej KDBASP

2016 26 września 2016 r. Biblioteka udostępniła użytkownikom nowe i zmodernizowane przestrzenie

2016 ukończona digitalizacja katalogu kartkowego przedmiotowego, zamykająca proces digitalizacji katalogów kartkowych BG GUMed

2015  rozpoczęcie remontu i modernizacji budynku Biblioteki (listopad)
 

2015 Biblioteka, już po raz czwarty, została organizatorem ogólnopolskiej XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych; tematem Konferencji była "Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości"

2015 powstanie kolejnej koncepcji projektu rozbudowy budynku BG GUMed; listopad 2015 - rozpoczęcie remontu

2014 Dyrektor BG GUMed ponownie wybrana - na drugą kadencję - przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM)

2013 Dyrektor BG GUMed ponownie wybrana - na kadencję 2013-2017 - członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP)

2013 zakończenie digitalizacji katalogów kartkowych: alfabetycznego, beletrystycznego, zbiorów specjalnych

2011 powstanie pierwszego projektu modernizacji i rozbudowy budynku BG GUMed

2010 Dyrektor BG GUMed wybrana:

  • przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM)
  • członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP)

2010 likwidacja (od 1 lutego) Biblioteki Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

2009 zmiana, z dniem 19 maja, nazwy Uczelni na Gdański Uniwersytet Medyczny, a w ślad za tym oficjalnej nazwy naszej książnicy na: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2009 uruchomienie nowego serwisu internetowego Biblioteki Głównej

2009 rozpoczęcie realizacji, we współpracy z bibliotekami województwa pomorskiego, projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, przy wykorzystaniu środków unijnych

2008 zainstalowanie klimatyzacji w czytelniach Biblioteki

2006 rozpoczęcie udostępniania zbiorów czytelń na zasadzie wolnego dostępu dzięki zainstalowaniu systemu zabezpieczenia zbiorów

2005 zapoczątkowanie realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami przy wykorzystaniu metody e-learningu;
stworzenie i wprowadzenie do programu nauczania studentów I roku zajęć przez Internet pod nazwą Szkolenie biblioteczne online, które do 2009 roku zostało zakupione i wdrożone przez 6 polskich bibliotek akademickich
 

2005 rozpoczęcie, we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT oraz Kartoteką Haseł Przedmiotowych MeSH, współkatalogowania zbiorów

2005 Biblioteka wyłoniła swój exlibris, w drodze konkursu ogłoszonego z okazji 60. rocznicy powstania Akademii Medycznej w Gdańsku i jej Biblioteki Głównej


 

2004 Biblioteka organizatorem ogólnopolskiej XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych "Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych"

2004 wdrożenie systemu VTLS VIRTUA w zakresie udostępniania zbiorów

2003 przejęcie Biblioteki Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej

2001 rozpoczęcie opracowywania zbiorów w systemie komputerowym VTLS VIRTUA

2000 udostępnienie informacji o zbiorach Biblioteki w Internecie

1993 Biblioteka organizatorem i gospodarzem XIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych "Działalność naukowa bibliotek medycznych. Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach medycznych"

1991 instalacja pierwszych komputerów z przeznaczeniem do prac bibliotecznych (prowadzonych w systemie SOWA) oraz do prowadzenia działalności informacyjnej

1985 powołanie Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego AMG

1981 pierwsze spotkanie dyrektorów polskich bibliotek akademii medycznych oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej rozpoczynające bliską współpracę i cykl corocznych ogólnopolskich konferencji problemowych bibliotek o tym profilu

 

1968 przeniesienie Biblioteki do nowego gmachu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło
1 października 1968 r.; w budynku tym,
przy ul. Dębinki 1, o kubaturze 13 tys. m3
i powierzchni całkowitej 3.979 m2  (w tym powierzchnia magazynów – 1.381,4 m2) Biblioteka Główna mieści się do chwili obecnej

1966 początek realizacji projektu nowego budynku Biblioteki

1949 rozpoczęcie starań o budowę nowej siedziby Biblioteki, z uwagi na zły stan techniczny pawilonu i brak miejsca zarówno dla rosnącej liczby czytelników,
jak i powiększających się zbiorów

1947 Biblioteka otrzymuje pierwszą samodzielną siedzibę - pawilon nr 30 (o pow. 440 m2) na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1

1945 rozpoczęcie tworzenia Biblioteki w kwietniu 1945 roku, równocześnie z uruchomieniem oddziałów szpitalnych ówczesnej Akademii Lekarskiej

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed