2020-01-13

BRAK ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BIBLIOTEKI (M.IN. KARTY OBIEGOWE)

>> poświadcza: Wypożyczalnia

UDZIAŁ W PUBLIKACJACH LEKARZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPECJALIZACJI

>> poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej

>> pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf

DOSTARCZANIE PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI DO BIBLIOTEKI


Prace licencjackie i magisterskie

Przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

 • mieć formę elektroniczną,

 • być zapisana na płycie CD,

 • mieć postać jednego pliku w formacie pdf*,

 • być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed.

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.
 

Prace doktorskie

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Pracownia Bibliograficzna (pokój nr 2)

1. Do Biblioteki należy dostarczyć, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2020 z dnia 09.01.2020, jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD,
w formacie pdf*:

 • prace w formie książki – całość pracy w jednym pliku,

 • prace oparte na cyklu publikacji:
  uwaga: zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

  • jeden plik obejmujący treść pracy wraz ze spisem publikacji wchodzących w skład cyklu, bez ich pełnych tekstów,

  • tytuły publikacji z cyklu powinny być olinkowane do ich pełnych tekstów na stronach wydawców,

  • plik nie może zawierać oświadczeń współautorów.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet:

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

Prace habilitacyjne w formie książek

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Pracownia Bibliograficzna (pokój nr 2)

1. Do Biblioteki należy dostarczyć:

 • jeden egzemplarz pracy w wersji drukowanej,

 • jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w jednym pliku w formcie PDF*.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet:

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.

 

*w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie pdf

 

Informacja Naukowa:

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl


Sekretariat:

tel. 58 349 10 40
biblsekr@gumed.edu.pl

 

Zapytaj Bibliotekarza Napisz do nas... Wyślij

ZOBACZ TEŻ

godziny otwarcia

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.