2024-01-11

AKTUALNA PUNKTACJA

PUNKTACJA ARCHIWALNA

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację, obowiązującą dla roku ich opublikowania:

 • do czasu ukazania się wykazu czasopism wskazanego przez MEiN jako obowiązującego dla publikacji z danego roku kalendarzowego publikacje te otrzymują punktację ministerstwa zgodnie z ostatnim dostępnym wykazem,

 • punktacja przypisywana jest tylko pracom afiliowanym do jednostek jednego z wydziałów GUMed,

(afiliacja na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nie spełnia tego wymagania)

>> zobacz Zarządzenie nr 11/2021 Rektora GUMed z 08.02.2021 r., jak afiliować się w publikacjach
 


 

IMPACT FACTOR (IF)

 

zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)

>> lista polskich czasopism z IF
 


 

PUNKTACJA MINISTERSTWA

 


zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 22.02.2019 r. (Dz.U.2019 z 28.02.19, poz. 392) z późn. zm. (nowelizacja z 31.07.2020) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej punkty otrzymują:

 

 • artykuły naukowe opublikowane w roku 2024 w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych
  z wykazu czasopism MEiN zgodnie z komunikatem MEiN z 05.01.2024 r. oraz spoza wykazu

   

punktacja

 

z wykazu czasopism: wykaz alfabetyczny – pdf, wykaz wg dyscyplin – xlsx

 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 pkt.

 

spoza wykazu

 5 pkt.

 

 • artykuły naukowe opublikowane w roku 2023 w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych
  z wykazu czasopism MEiN zgodnie z komunikatem MEiN z 03.11.2023 r. oraz spoza wykazu

   

punktacja

 

z wykazu czasopism: wykaz alfabetyczny – pdf, wykaz wg dyscyplin – xlsx

 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 pkt.

 

spoza wykazu

 5 pkt.

 

 • artykuły naukowe opublikowane w roku 2022 w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych
  z wykazu czasopism MEiN zgodnie z komunikatem MEiN z 21.12.2021 oraz spoza wykazu

   

punktacja

 

z wykazu czasopism: wykaz alfabetyczny – pdf, wykaz wg dyscyplin – xlsx

 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 pkt.

 

spoza wykazu

 5 pkt.

 

 • monografie naukowe wydane w latach 2022-2024
  wydane przez wydawnictwa znajdujące się na wykazie wydawnictw MEiN zgodnie z komunikatem ministra z 22.07.2021 oraz wydawnictwa spoza wykazu

   

autorstwo / przekład lub edycja tekstów źródłowych

redakcja naukowa

autorstwo / przekład rozdziału

 

wydawnictwo z II poziomu

200 pkt. / 100 pkt.

100 pkt.

50 pkt. / 25 pkt.

 

wydawnictwo z I poziomu

80 pkt. / 40 pkt.

20 pkt.

20 pkt. / 10 pkt.

 

wydawnictwo spoza wykazu

20 pkt. / 10 pkt.

5 pkt.

5 pkt. / 2,5 pkt.


>> zobacz jak punktowane są poszczególne typy publikacji w bazie Bibliografia GUMed

 

 

IMPACT FACTOR (IF)

 

od roku 1975, zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)
 


 

PUNKTACJA MINISTERSTWA 

 

od roku 2000, zgodnie z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki

 

Rok / rozporządzenie

 

2019-2021 >> rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 (Dz.U.2019 z 28.02.2019, poz. 392) z późn. zm. (nowelizacja z 31.07.2020)

 • artykuły naukowe w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych:

 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa:

  • z wykazu wydawnictw MNiSW zgodnie z komunikatem ministra z 22.07.2021:

   • z II poziomu:

    • autorstwo / 200 pkt., przekład lub edycja tekstów żródłowych / 100 pkt.

    • redakcja naukowa / 100 pkt.

    • autorstwo rozdziału / 50 pkt., przekład rozdziału / 25 pkt.

   • z I poziomu:

    • autorstwo / 80 pkt., przekład lub edycja tekstów żródłowych / 40 pkt.

    • redakcja naukowa / 20 pkt.

    • autorstwo rozdziału / 20 pkt., przekład rozdziału / 10 pkt.
      

  • spoza wykazu:

   • autorstwo / 20 pkt, przekład lub edycja teksów źródłowych / 10 pkt.

   • redakcja naukowa / 5 pkt.

   • autorstwo rozdziału / 5 pkt., przekład rozdziału / 25 pkt.


 

2018, 2017 >> rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 (Dz.U.2019 z 28.02.2019, poz. 392) z późn. zm. (nowelizacja z 31.07.2020)

 • artykuły naukowe w czasopismach naukowych:

 • referaty zjazdowe z konferencji naukowych indeksowanych w Web of Science / 15 pkt.
   

 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa:

  • z wykazu wydawnictw MNiSW zgodnie z komunikatem ministra z 22.07.2021:

   • z II poziomu:

    • autorstwo / 200 pkt., przekład lub edycja tekstów żródłowych / 100 pkt.

    • redakcja naukowa / 100 pkt.

    • autorstwo rozdziału / 50 pkt., przekład rozdziału / 25 pkt.

   • z I poziomu:

    • autorstwo / 80 pkt., przekład lub edycja tekstów żródłowych / 40 pkt.

    • redakcja naukowa / 20 pkt.

    • autorstwo rozdziału / 20 pkt., przekład rozdziału / 10 pkt.
      

  • spoza wykazu:

   • autorstwo / 20 pkt, przekład lub edycja teksów źródłowych / 10 pkt.

   • redakcja naukowa / 5 pkt.

   • autorstwo rozdziału / 5 pkt., przekład rozdziału / 25 pkt.


2016 >> rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 (Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154)

 • monografie i ich fragmenty (punktowane są recenzowane monografie o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych oraz rozdziały o objętości min. 0,5 arkusza, na podstawie złożonych przez autorów oświadczeń):

  • autorstwo monografii / 25 pkt.

  • autorstwo rozdziału w monografii / 5 pkt.

  • redakcja monografii wieloautorskiej / 5 pkt.
    

 • materiały zjazdowe:

  • publikacja w materiałach indeksowanych w bazie Web of Science / 15 pkt.


2015, 2014, 2013, 2012, 2011 >> rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 (Dz.U.2012, poz. 877)

2015 >> komunikat MNiSW z 18.12.2015 z wykazem czasopism:

>> komunikat MNiSW z 01.07.2016 o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015
 

2014 >> komunikat MNiSW z 31.12.2014 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu z 31.12.2014
 

2013 >> komunikat MNiSW z 17.12.2013 z wykazem czasopism:

2012, 2011 >> komunikat MNiSW z 20.12.2012 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.20122010, 2009 >> rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 (Dz.U.2010, Nr 93, poz.599)

>> ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010


2008, 2007 >> rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 (Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489)

2008 >> ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009

2007 >> ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008


2006, 2005 >> rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 (Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359)

>> wykaz czasopism z punktacją ministerstwa

2004, 2003, 2002, 2001, 2000 (KBN)

Dla publikacji posiadających IF >> tabela nr 1

Dla publikacji nie posiadających wskaźnika Impact Factor:

 • punktacja w roku 2004 >> tabela nr 2,

 • punktacja w latach 2000-2003 – wykazy drukowane dostępne w Pracowni Bibliograficznej.

 


 

INDEX COPERNICUS

 

dla publikacji z lat 2000-2005

 • w 2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005,

 • w latach 2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List (wykazy dostępne w Pracowni Bibliograficznej)>> zobacz szczegółową punktację dla poszczególnych typów publikacji stosowaną w bazie BIbliografia GUMed

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.