2023-10-12

POLITYKA OTWARTOŚCI GUMed I POLSKIEJ PLATFORMY MEDYCZNEJ

 

Polityka Otwartości PPM została wprowadzona uchwałą Senatu GUMed 39/2018 z 24.09.2018 r. i jest jednocześnie Polityką Otwartości GUMed.
Polityka ta jest zgodna z realizowanym projektem Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym i w jednolitej treści została przyjęta u wszystkich partnerów projektu jako polityka instytucjonalna.

Kierując się założeniami Polityki Otwartości PPM, "autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do Publikacji poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w Repozytorium Lokalnym i publiczne ich udostępnienie w Repozytorium PPM tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem licencji, na warunkach przyjętych w regulaminach Repozytoriów Lokalnych."

 

 


 

POLITYKA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOBEC OPEN ACCESS

 

MNiSW przyjęło w 2015 r. Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

Dokument zawiera rekomendacje dla głównych interesariuszy, w tym:

  • jednostek naukowych i uczelni
  • naukowców
  • MNiSW
  • krajowych podmiotów finansujących badania

 


 

PROGRAM HORIZON EUROPE A OPEN ACCESS

 

We wszystkich projektach, które uzyskały finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Horizon Europe (2021-2027), zobowiązuje się autorów do upewnienia się, że zarówno opublikowany przez nich artykuł w czasopismach naukowych, jak i wytworzone dane badawcze będą dostępne publicznie w wersji bezpłatnej dla odbiorców.

Więcej:

 


 

PLAN S

 

W 2018 roku Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do tzw. cOAlition S, czyli porozumienia instytucji finansujących badania naukowe, chcących wprowadzić od 2021 roku otwarty dostęp do wyników badań.

Publikacje powstające w projektach zakwalifikowanych do finansowania przez NCN, do których umowy zostały podpisane po 15 stycznia 2021 muszą zostać natychmiast (tj. bez czasowego embarga) upowszechnione w modelu otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, CC BY. Zgodnie z założeniami Planu S NCN uznaje trzy ścieżki publikacyjne (patrz: str. 3 załącznika), jednakże koszty związane z opublikowaniem pracy w czasopiśmie hybrydowym podlegają finansowaniu ze środków NCN jedynie w przypadku czasopism, które podpisały umowy transformacyjne.

Ponadto NCN wprowadziło wymóg dołączenia do wniosku o finansowanie projektu załącznika, w którym wnioskodawcy przedstawią skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (Data Management Plan).

Zobacz:

 

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.