2023-01-05

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Jak uzyskać kartę biblioteczną?


Karty biblioteczne wydawane są w Wypożyczalni, po dopełnieniu przez użytkownika uprawnionego do zapisania się do Wypożyczalni wymaganych formalności. Karta biblioteczna jest bezpłatna i nie wolno jej odstępować innym osobom.
Student posiadający legitymację studencką GUMed nie otrzymuje karty bibliotecznej, gdyż jej funkcję pełni legitymacja.

 

Jestem studentem GUMed, czy mogę automatycznie wypożyczać książki?

Studenci GUMed (z wyjątkiem studentów kierunków międzyuczelnianych, podyplomowych i doktoranckich) są automatycznie zapisani do Wypożyczalni i mogą wypożyczać książki na podstawie legitymacji studenckiej.

Studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych i doktoranckich GUMed - aby móc wypożyczać książki - muszą zapisać się do Wypożyczalni poprzez wypełnienie online formularza zapisu, co pozwoli na wystawienie im karty bibliotecznej GUMed i aktywację konta czytelnika.

Jeżeli wpisane w formularzu dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, konto będzie aktywowane w przeciągu 30 minut od wysłania i po tym czasie istnieje możliwość zamawiania książek w oparciu o biblioteczny katalog online.

W przypadku nieprzyjęcia przez system wprowadzonych danych, należy zgłosić się do Wypożyczalni, znajdującej się w holu wejściowym budynku Biblioteki Głównej, gdzie można dopełnić wszelkich formalności.

 

Co należy zrobić, jeśli zgubiłem kartę biblioteczną?

Fakt zagubienia karty bibliotecznej należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni. Możliwe jest uzyskanie duplikatu karty, po uiszczeniu opłaty ustalonej w cenniku.

 

 

KSIĄŻKI

Jak zamówić i wypożyczyć książkę ze zbiorów Biblioteki? 

 

Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się online w oparciu o:

W przypadku książek znalezionych w zdigitalizowanych katalogach kartkowych, zamówienia należy składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego po kliknięciu na wybraną kartę katalogową.

>> zobacz, jak zamówić online książkę do wypożyczenia – tutorial
>> zobacz też Usługi/wypożyczanie

 

Czy możliwe jest przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek?

Tak, prolongować wypożyczone książki można samodzielnie, poprzez katalog online. W tym celu należy:

 • zalogować się do swojego konta czytelnika,

 • przejść do opcji Moje konto,

 • wybrać pozycję do prolongaty i kliknąć przycisk Prolonguj.

Prolongować można:

 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,

 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,

 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą.

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

 

Co się stanie, jeżeli nie oddam książek w terminie?

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji następuje blokada konta czytelnika i system rozpoczyna naliczanie kary zgodnie ze stawką określoną w cenniku.

 

Czy można zarezerwować książkę wypożyczoną przez inną osobę?

 

Tak, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed określonym w systemie terminem zwrotu do Biblioteki.

>> więcej informacji o rezerwowaniu książek

 

W jakim terminie od złożenia zamówienia mogę odebrać książki z Wypożyczalni?

Książki należy odebrać w ciągu 5 dni (wliczając niedziele i święta) od złożenia zamówienia, po tym okresie są one odsyłane do magazynu. Przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni, należy w koncie czytelnika sprawdzić, czy zamówione książki mają status: do odebrania.

 

Zgubiłem wypożyczoną książkę, co mam zrobić?

W przypadku zagubienia książki wypożyczonej ze zbiorów Biblioteki należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić egzemplarz tego samego lub najnowszego wydania zagubionej publikacji lub odkupić inną pozycję wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.

 

Gdzie można zwrócić książki poza godzinami pracy Wypożyczalni?

Wypożyczone książki można zwrócić do Biblioteki, poza godzinami pracy Wypożyczalni, wykorzystując do tego celu skrzynkę zwrotów umieszczoną w przedsionku bocznego wejścia do budynku Biblioteki (od ul. Dębinki) – dostępną przed godzinami otwarcia Biblioteki, tj.:

 • w poniedziałek w godz. 06:00-10:00

 • od wtorku do piątku w godz. 06:00-08:00.

 

Czy mogę wypożyczać książki z innych bibliotek w Trójmieście?

Tak. Studenci i pracownicy GUMed, którzy zą zapisani do naszej Biblioteki, po uzyskaniu w Wypożyczalni odpowiedniego skierowania, mogą wypożyczać książki z innych bibliotek naukowych w Trójmieście.

 

Jak sprowadzić książki i artykuły niedostępne w zbiorach bibliotek Trójmiasta?

Sprowadzaniem materiałów bibliotecznych niedostępnych w bibliotekach Trójmiasta zajmuje się Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, na podstawie złożonego w tej agendzie zamówienia. Z jej usług mogą korzystać:

 • pracownicy GUMed, studenci GUMed oraz studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych oraz doktoranckich GUMed,

 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego.

Koszty związane z realizacją zamówień międzybibliotecznych ponosi zamawiający. Termin zwrotu wypożyczonych dzieł oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca. Sprowadzone z innych instytucji materiały oryginalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelniach.

 

 

ZDALNY DOSTĘP 

Jak można uzyskać dostęp z domu do elektronicznych zasobów Biblioteki?

Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, doktoranci oraz studenci GUMed, posiadający aktywne konto w Wypożyczalni, mają również dostęp do wszystkich e-zasobów Biblioteki poprzez serwer HAN. Nie jest konieczna żadna dodatkowa rejestracja.
Inni użytkownicy Biblioteki, tj. pracownicy UCK oraz UCMMiT oraz pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego mogą uzyskać indywidualny dostęp do baz EBSCO.

szczegóły - zobacz Usługi/zdalny dostęp

 

 

ZARZĄDZANIE BIBLIOGRAFIĄ 

Czy Biblioteka udostępnia programy do zarządzania bibliografią?

Biblioteka proponuje korzystanie z bezpłatnych programów do zarządzania bibliografią, np. Zotero, Mendeley, EndNote Basic, ale szkoli i oferuje konsultacje tylko z programu Zotero. Rozszerzenia do przeglądarki i narzędzia współtowarzyszące nie współpracują z kilkoma programami jednocześnie.

 

Czy biblioteka prowadzi szkolenia z obsługi programów do zarządzania bibliografią?

Zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych, prowadzimy szkolenia z programu Zotero w Czytelni Informacji Naukowej, po uprzednim umówieniu terminu. Kontakt:
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel: 58 349 10 45

 

 

KARTA OBIEGOWA

Jak rozliczyć się z Biblioteką po zakończonym roku akademickim?

 

Po zakończeniu roku akademickiego należy oddać książki wykorzystane i te, których nie można przedłużyć, a także uregulować w Wypożyczalni ewentualne należności wobec Biblioteki (np. kary za przetrzymane pozycje).

Studenci zobowiązani do uzyskania pisemnego poświadczenia rozliczenia się z Biblioteką, zgłaszają się do Wypożyczalni, gdzie po sprawdzeniu ich konta, takie poświadczenie można otrzymać.

 

 

INTERNET W BIBLIOTECE

Czy na terenie Biblioteki znajdują się stanowiska do korzystania z Internetu?

Tak, w Bibliotece można korzystać z Internetu, ale tylko w celach naukowo-dydaktycznych lub edukacyjnych. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się w:

 • Czytelni Informacji Naukowej,

 • Czytelni 1 (stanowiska dostępne tylko dla studentów oraz pracowników GUMed korzystających z drukarek, po zalogowaniu jak do sieci Extranet).

 

Czy w Bibliotece mogę korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu?

Tak, na terenie Biblioteki działają dwie bezprzewodowe sieci:

 • biblioteka (wybrać sieć: biblioteka, hasło: biblioteka; do przeglądarki wpisać adres strony: bgwifi.gumed.edu.pl i zalogować się, jak do poczty/extranetu GUMed)

 • eduroam (education roaming) - szczegóły dot. korzystania z eduroam.

 

 

PRAWO AUTORSKIE

Co to jest dozwolony użytek?

Zgodnie z ustawą, w ramach dozwolonego użytku:

 • "bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego" (art. 23 ust. 1), Oznacza to, iż można wykonać pojedynczą kopię fragmentu lub nawet całego dokumentu, ale tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

 • "zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego" (art. 23 ust. 2),

 • "można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej" (art. 34).

>> więcej nt. prawa autorskiego

 

Czy mogę cytować cudze prace?

 Użytkownikom wolno: "przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości" (art. 29 Ustawy). Należy pamiętac, że istnieje obowiązek podania nazwiska autora i źródła, które cytujemy.

Osoba, która naruszy ww. zasadę, podlega odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 115.1 Ustawy:"Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

>> więcej nt. prawa autorskiego

 

Co to jest plagiat?

Plagiatem według definicji z Encyklopedii PWN nazywamy "przywłaszczenie cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego  itp.; także zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem; według prawa polskiego jest przestępstwem". Plagiat zawsze stanowi naruszenie autorskich praw osobistych.

Można wyróżnić dwa rodzaje plagiatu:

 • plagiat jawny - dosłowne przytoczenie tekstu jako własnego,

 • plagiat ukryty - przekształacenie cudzego utworu z zachowaniem głównego sensu. (zobacz >> pojęcie i rodzaje plagiatu).

>> więcej nt. prawa autorskiego

 

Gdzie znajdę przepisy dotyczące prawa autorskiego?

Zagadnienia związane z ochroną praw autorskich w Polsce reguluje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

>> więcej nt. prawa autorskiego

 

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

Przedmiotem ochrony jest utwór, czyli "każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia" (art.1 ust. 1).

>> więcej nt. prawa autorskiego

 

 

KOPIOWANIE, DRUKOWANIE, SKANOWANIE

Gdzie można kopiować materiały biblioteczne?

W budynku Biblioteki kserokopie dokumentów można wykonywać na dwóch samoobsługowych kopiarkach (na monety) usytuowanych w Czytelni 1. Koszt jednej odbitki formatu A4 wynosi 0,15 zł – uwaga: należy pamiętać o drobnych – kopiarki nie wydają reszty!

 

Czy w Bibliotece jest możliwość wydrukowania materiałów?

Tak, wydruki można wykonać samodzielnie, z komputerów w Czytelni 1 - obie  samoobsługowe kopiarki posiadają funkcję drukowania (koszt: 0,15 zł/A4 - wydruki czarno-białe).

 

Gdzie można zeskanować potrzebne materiały?

W Czytelni 1 dostępne jest jedno stanowisko (komputer + skaner A4) do samodzielnego skanowania materiałów; ze stanowiska do skanowania można korzystać nieodpłatnie. 

Należy pamiętać o własnym nośniku, np. pamięci USB lub płycie CD-ROM, można też zeskanowane materiały wysyłać pocztą elektroniczną.

 

 

KATALOGI BIBLIOTECZNE

Czy biblioteka ma katalog biblioteczny online?

Tak, Biblioteka ma ogólnodostępny katalog online, w którym od 1992 r. na bieżąco rejestruje informacje o zbiorach wpływających do Biblioteki. Do katalogu sukcesywnie dodawne są również opisy katalogowe wcześniejszych nabytków.

 

Jakie informacje znajdują się w zdigitalizowanych katalogach kartkowych?

 

Zdigitalizowane katalogi kartkowe to 7 zeskanowanych katalogów zawierająych informacje o zbiorach gromadzonych przez Bibliotekę do 1991 r. włącznie, których opisy jeszcze nie zostały przeniesione do katalogu online.

Katalogi kartkowe dostępne online:

 • alfabetyczny książek – z możliwością zamawiania online do wypożyczenia,

 • przedmiotowy,

 • doktoratów i habilitacji,

 • prac magisterskich,

 • filmów i przezroczy,

 • beletrystyczny,

 • czasopism.

 

 

PRACE DOSTARCZANE DO BIBLIOTEKI

Gdzie należy dostarczyć prace licencjackie i magisterskie?

 

Prace licencjackie i magisterskie przyjmuje i poświadcza dostarczenie Czytelnia Informacji Naukowej.

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć prace licencjackie i magisterskie?

 

Na adres biblinf@gumed.edu.pl należy przesłać ostateczną wersję pracy w postaci jednego pliku w formacie PDF. Do pracy należy dołączyć 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej oraz w przypadku Wydziału Farmaceutycznego wzór pokwitowania.

 

Gdzie należy dostarczyć prace doktorskie?

Prace doktorskie przyjmuje i poświadcza dostarczenie Pracownia Bibliograficzna.

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę doktorską w formie książki?

Praca doktorska w formie książki powinna być zapisana w jednym pliku na płycie CD/DVD,  w formacie PDF. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej.

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę doktorską opartą na cyklu publikacji?

Praca doktorska oparta na cyklu publikacji powinna zawierać jeden plik zapisany na płycie CD/DVD, w formacie PDF, obejmujący tylko treść pracy wraz ze spisem publikacji, wchodzących w skład cyklu, olinkowanym do ich pełnych tekstów. W pliku nie należy umieszczać pełnych tekstów publikacji. Zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej.

 

Gdzie należy dostarczyć prace habilitacyjne w formie książki?

 

Prace habilitacyjne w formie książki przyjmuje i poświadcza dostarczenie Sekretariat.

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę habilitacyjną w formie książki?

Należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w wersji drukowanej oraz jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w jednym pliku w formacie PDF. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej.

 

Czy w Bibliotece jest oprogramowanie do tworzenia plików w formacie PDF i nagrywanie danych na płycie CD/DVD?

Tak, w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF oraz na zapisywanie danych na płycie CD/DVD.

 

Zapytaj bibliotekarza:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.