2024-02-06

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

 

Jak uzyskać kartę biblioteczną?

 

 • Karty biblioteczne wydawane są w Wypożyczalni, po dopełnieniu przez użytkownika uprawnionego do zapisania się do Wypożyczalni wymaganych formalności. Karta biblioteczna jest bezpłatna i nie wolno jej odstępować innym osobom.
  Student posiadający legitymację studencką GUMed nie otrzymuje karty bibliotecznej, gdyż jej funkcję pełni legitymacja.

 

 

   

Jestem studentem GUMed, czy mogę automatycznie wypożyczać książki?

 

 • Studenci GUMed (z wyjątkiem studentów kierunków międzyuczelnianych, podyplomowych i doktoranckich) są automatycznie zapisani do Wypożyczalni i mogą wypożyczać książki na podstawie legitymacji studenckiej.

  Studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych i doktoranckich GUMed - aby móc wypożyczać książki - muszą zapisać się do Wypożyczalni poprzez wypełnienie online formularza zapisu, co pozwoli na wystawienie im karty bibliotecznej GUMed i aktywację konta czytelnika.

  Jeżeli wpisane w formularzu dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, konto będzie aktywowane w przeciągu 30 minut od wysłania i po tym czasie istnieje możliwość zamawiania książek w oparciu o biblioteczny katalog online.

  W przypadku nieprzyjęcia przez system wprowadzonych danych, należy zgłosić się do Wypożyczalni, znajdującej się w holu wejściowym budynku Biblioteki Głównej, gdzie można dopełnić wszelkich formalności.

 

 

 

 

Co należy zrobić, jeśli zgubiłem kartę biblioteczną?

 

 • Fakt zagubienia karty bibliotecznej należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni. Możliwe jest uzyskanie duplikatu karty, po uiszczeniu opłaty ustalonej w cenniku.

 

 

 

 

 


 

KSIĄŻKI

 

Jak zamówić i wypożyczyć książkę ze zbiorów Biblioteki? 

 

 1. Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się online w oparciu o:

  katalog online w systemie VIRTUA,
  zdigitalizowane katalogi kartkowe – dla zbiorów do 1991 r. włącznie, nieujętych w katalogu online.

 2. W przypadku książek znalezionych w zdigitalizowanych katalogach kartkowych, zamówienia należy składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego po kliknięciu na wybraną kartę katalogową.

  >> zobacz, jak zamówić online książkę do wypożyczenia – tutorial
  >> zobacz też Usługi/wypożyczanie

 

 

   

Czy możliwe jest przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek?

 

 1. Tak, prolongować wypożyczone książki można samodzielnie, poprzez katalog online. W tym celu należy:
 • zalogować się do swojego konta czytelnika,

 • przejść do opcji Moje konto,

 • wybrać pozycję do prolongaty i kliknąć przycisk Prolonguj.
   

 1. Prolongować można:
 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,

 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,

 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą.
   

 1. Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

 

 

 

 

Co się stanie, jeżeli nie oddam książek w terminie?

 

 • W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji następuje blokada konta czytelnika i system rozpoczyna naliczanie kary zgodnie ze stawką określoną w cenniku.

 

 

 

 

Czy można zarezerwować książkę wypożyczoną przez inną osobę?

 

 

 

   

W jakim terminie od złożenia zamówienia mogę odebrać książki z Wypożyczalni?

 

 • Książki należy odebrać w ciągu 5 dni (wliczając niedziele i święta) od złożenia zamówienia, po tym okresie są one odsyłane do magazynu. Przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni, należy w koncie czytelnika sprawdzić, czy zamówione książki mają status: do odebrania.

 

 

 

 

Zgubiłem wypożyczoną książkę, co mam zrobić?

 

 • W przypadku zagubienia książki wypożyczonej ze zbiorów Biblioteki należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić egzemplarz tego samego lub najnowszego wydania zagubionej publikacji lub odkupić inną pozycję wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.

 

 

 

 

Gdzie można zwrócić książki poza godzinami pracy Wypożyczalni?

 

 • Wypożyczone książki można zwrócić do Biblioteki, poza godzinami pracy Wypożyczalni, za pomocą Książkomatu.

  Poniżej znajdą Państwo krótką instrukcję jak z niego skorzystać:
  >> zob. Instrukcja korzystania z książkomatu

 

 

 

 

Czy mogę wypożyczać książki z innych bibliotek w Trójmieście?

 

 • Tak. Studenci i pracownicy GUMed, którzy zą zapisani do naszej Biblioteki, po uzyskaniu w Wypożyczalni odpowiedniego skierowania, mogą wypożyczać książki z innych bibliotek naukowych w Trójmieście.

 

 

 

 

Jak sprowadzić książki i artykuły niedostępne w zbiorach bibliotek Trójmiasta?

 

 1. Sprowadzaniem materiałów bibliotecznych niedostępnych w bibliotekach Trójmiasta zajmuje się Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, na podstawie złożonego w tej agendzie zamówienia. Z jej usług mogą korzystać:
 • pracownicy GUMed, studenci GUMed oraz studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych oraz doktoranckich GUMed,

 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego.

 

 1. Koszty związane z realizacją zamówień międzybibliotecznych ponosi zamawiający. Termin zwrotu wypożyczonych dzieł oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca. Sprowadzone z innych instytucji materiały oryginalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelniach.

 

 

 

 

 


 

ZDALNY DOSTĘP 

 

Jak można uzyskać dostęp z domu do elektronicznych zasobów Biblioteki?

 

 • Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, doktoranci oraz studenci GUMed, posiadający aktywne konto w Wypożyczalni, mają również dostęp do wszystkich e-zasobów Biblioteki poprzez serwer HAN. Nie jest konieczna żadna dodatkowa rejestracja.

  Inni użytkownicy Biblioteki, tj. pracownicy UCK oraz UCMMiT oraz pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego mogą uzyskać indywidualny dostęp do baz EBSCO.

szczegóły - zobacz Usługi/zdalny dostęp

 

 

 

 

 


 

ZARZĄDZANIE BIBLIOGRAFIĄ 

 

Czy Biblioteka udostępnia programy do zarządzania bibliografią?

 

 • Biblioteka proponuje korzystanie z bezpłatnych programów do zarządzania bibliografią, np. Zotero, Mendeley, EndNote Basic, ale szkoli i oferuje konsultacje tylko z programu Zotero. Rozszerzenia do przeglądarki i narzędzia współtowarzyszące nie współpracują z kilkoma programami jednocześnie.

 

 

 

 

Czy biblioteka prowadzi szkolenia z obsługi programów do zarządzania bibliografią?

 

 • Zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych, prowadzimy szkolenia z programu Zotero w Czytelni Informacji Naukowej, po uprzednim umówieniu terminu.
  Kontakt: e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel: 58 349 10 45

 

 

 

 

 


 

KARTA OBIEGOWA

 

Jak rozliczyć się z Biblioteką po zakończonym roku akademickim?

 

 • Po zakończeniu roku akademickiego należy oddać książki wykorzystane i te, których nie można przedłużyć, a także uregulować w Wypożyczalni ewentualne należności wobec Biblioteki (np. kary za przetrzymane pozycje).
  Studenci zobowiązani do uzyskania pisemnego poświadczenia rozliczenia się z Biblioteką, zgłaszają się do Wypożyczalni, gdzie po sprawdzeniu ich konta, takie poświadczenie można otrzymać.

 

 

   

 


 

INTERNET W BIBLIOTECE

 

Czy na terenie Biblioteki znajdują się stanowiska do korzystania z Internetu?

 

 • Tak, w Bibliotece można korzystać z Internetu, ale tylko w celach naukowo-dydaktycznych lub edukacyjnych. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się w:
  - Czytelni Informacji Naukowej,
  - Czytelni 1 (stanowiska dostępne tylko dla studentów oraz pracowników GUMed korzystających z drukarek, po zalogowaniu jak do sieci Extranet).

 

 

   

Czy w Bibliotece mogę korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu?

 

 • Tak, na terenie Biblioteki działają dwie bezprzewodowe sieci:
  - biblioteka (wybrać sieć: biblioteka, hasło: biblioteka; do przeglądarki wpisać adres strony: bgwifi.gumed.edu.pl i zalogować się, jak do poczty/extranetu GUMed),
  - eduroam (education roaming) - szczegóły dot. korzystania z eduroam.

 

 

   

 


 

PRAWO AUTORSKIE

 

Co to jest dozwolony użytek?

 

 • Zgodnie z ustawą, w ramach dozwolonego użytku:

  - "bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego" (art. 23 ust. 1), Oznacza to, iż można wykonać pojedynczą kopię fragmentu lub nawet całego dokumentu, ale tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

  - "zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego" (art. 23 ust. 2),

  - "można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej" (art. 34).

  >> więcej nt. prawa autorskiego

 

 

 

 

Czy mogę cytować cudze prace?

 

 • Użytkownikom wolno: "przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości" (art. 29 Ustawy). Należy pamiętac, że istnieje obowiązek podania nazwiska autora i źródła, które cytujemy.

  Osoba, która naruszy ww. zasadę, podlega odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 115.1 Ustawy:"Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

  >> więcej nt. prawa autorskiego

 

 

 

 

Co to jest plagiat?

 

 • Plagiatem według definicji z Encyklopedii PWN nazywamy "przywłaszczenie cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego  itp.; także zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem; według prawa polskiego jest przestępstwem". Plagiat zawsze stanowi naruszenie autorskich praw osobistych.

  Można wyróżnić dwa rodzaje plagiatu:
  - plagiat jawny - dosłowne przytoczenie tekstu jako własnego,
  - plagiat ukryty - przekształacenie cudzego utworu z zachowaniem głównego sensu. (zobacz >> pojęcie i rodzaje plagiatu).

  >> więcej nt. prawa autorskiego

 

 

 

 

Gdzie znajdę przepisy dotyczące prawa autorskiego?

 

 

 

 

 

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

 

 • Przedmiotem ochrony jest utwór, czyli "każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia" (art.1 ust. 1).

  >> więcej nt. prawa autorskiego

 

 

 

 

 


 

KOPIOWANIE, DRUKOWANIE, SKANOWANIE

 

Gdzie można kopiować materiały biblioteczne?

 

 • W budynku Biblioteki kserokopie dokumentów można wykonywać na dwóch samoobsługowych kopiarkach (na monety) usytuowanych w Czytelni 1. Koszt jednej odbitki formatu A4 wynosi 0,15 zł – uwaga: należy pamiętać o drobnych – kopiarki nie wydają reszty!

 

 

 

 

Czy w Bibliotece jest możliwość wydrukowania materiałów?

 

 • Tak, wydruki można wykonać samodzielnie, z komputerów w Czytelni 1 - obie  samoobsługowe kopiarki posiadają funkcję drukowania (koszt: 0,15 zł/A4 - wydruki czarno-białe).

 

 

 

 

Gdzie można zeskanować potrzebne materiały?

 

 • W Czytelni 1 dostępne jest jedno stanowisko (komputer + skaner A4) do samodzielnego skanowania materiałów; ze stanowiska do skanowania można korzystać nieodpłatnie. 
  Należy pamiętać o własnym nośniku, np. pamięci USB lub płycie CD-ROM, można też zeskanowane materiały wysyłać pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 


 

KATALOGI BIBLIOTECZNE

 

Czy biblioteka ma katalog biblioteczny online?

 

 • Tak, Biblioteka ma ogólnodostępny katalog online, w którym od 1992 r. na bieżąco rejestruje informacje o zbiorach wpływających do Biblioteki. Do katalogu sukcesywnie dodawne są również opisy katalogowe wcześniejszych nabytków.

 

 

 

 

Jakie informacje znajdują się w zdigitalizowanych katalogach kartkowych?

 

 • Zdigitalizowane katalogi kartkowe to 7 zeskanowanych katalogów zawierająych informacje o zbiorach gromadzonych przez Bibliotekę do 1991 r. włącznie, których opisy jeszcze nie zostały przeniesione do katalogu online.
   
 • Katalogi kartkowe dostępne online:

  - alfabetyczny książek – z możliwością zamawiania online do wypożyczenia,
  - przedmiotowy,
  - doktoratów i habilitacji,
  - prac magisterskich,
  - filmów i przezroczy,
  - beletrystyczny,
  - czasopism.

 

 
 
 

 


 

PRACE DOSTARCZANE DO BIBLIOTEKI

 

Gdzie należy dostarczyć prace licencjackie i magisterskie?

 

 

 

 

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć prace licencjackie i magisterskie?

 

 • Na adres biblinf@gumed.edu.pl należy przesłać ostateczną wersję pracy w postaci jednego pliku w formacie PDF. Do pracy należy dołączyć 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej oraz w przypadku Wydziału Farmaceutycznego wzór pokwitowania.

 

 

 

 

Gdzie należy dostarczyć prace doktorskie?

 

 

 

 

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę doktorską w formie książki?

 

 

 

 

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę doktorską opartą na cyklu publikacji?

 

 • Praca doktorska oparta na cyklu publikacji powinna zawierać jeden plik zapisany na płycie CD/DVD, w formacie PDF, obejmujący tylko treść pracy wraz ze spisem publikacji, wchodzących w skład cyklu, olinkowanym do ich pełnych tekstów. W pliku nie należy umieszczać pełnych tekstów publikacji. Zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej.

 

 

 

 

Gdzie należy dostarczyć prace habilitacyjne w formie książki?

 

 • Prace habilitacyjne w formie książki przyjmuje i poświadcza dostarczenie Sekretariat.

 

 

 

 

Na jakim nośniku i w jakim formacie należy dostarczyć pracę habilitacyjną w formie książki?

 

 • Należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w wersji drukowanej oraz jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w jednym pliku w formacie PDF. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz 2 egzemplarze umowy licencyjnej niewyłącznej.

 

 

 

 

Czy w Bibliotece jest oprogramowanie do tworzenia plików w formacie PDF i nagrywanie danych na płycie CD/DVD?

 

 • Tak, w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF oraz na zapisywanie danych na płycie CD/DVD.

 

 

 

 

Zapytaj bibliotekarza:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Głosowanie