2023-11-07

Biblioteka opracowuje analizy bibliometryczne dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach awansów wewnątrzuczelnianych, a także potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych.

Sprawy analiz reguluje zarządzenie rektora nr 42/2022 z 01.06.2022 r., którego załącznikami są wzory dokumentów dostarczanych przez kandydatów, jak i wzory tabel przygotowywanych przez Bibliotekę. Biblioteka na sporządzenie analizy bibliometrycznej ma 10 dni roboczych.

Wnioski o sporządzenie analizy prosimy przesyłać na adres: biblioteka.analizy@gumed.edu.pl
 


 

ANALIZY DO HABILITACJI I PROFESURY

 

Analizy bibliometryczne wykonywane są przez Bibliotekę dla osób, które do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora wybierają Rady Dyscyplin Naukowych GUMed.

Postępowania wszczęte po 30.09.2019 prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.
Wśród wymagań dokumentacyjnych wniosków RDN wymienia m.in. wykazy (pdf):

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć pocztą elektroniczną do Biblioteki:

 • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,

 • wykaz publikacji, uzupełniony o wartości IF i punktację ministerstwa, przygotowany zgodnie z ww. wytycznymi RDN (tylko dot. punktów odnoszących się do dorobku publikacyjnego),

 • dodatkowo kandydaci do stopnia doktora habilitowanego wykaz publikacji wchodzących w skład dzieła habilitacyjnego.


Dokumentację z wykonanej analizy Biblioteka przekazuje osobie wnioskującej:
1) pocztą elektroniczną w postaci skanów,
2) w postaci wydruku – 1 egzemplarz.

Wzór analizy bibliometrycznej w postępowaniu o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego stanowi Załącznik nr 2a do Zarządzenia, wzór tabeli sumarycznej w tym postępowaniu stanowi Załącznik nr 2b do Zarządzenia, a wzór wykazu publikacji wchodzących w skład dzieła habilitacyjnego w tym postępowaniu stanowi Załącznik nr 2c do Zarządzenia.

Wzór analizy bibliometrycznej w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora stanowi Załącznik nr 3a, a wzór tabeli sumarycznej w tym postępowaniu stanowi Załącznik nr 3b do Zarządzenia.

>> zobacz Uchwałę Nr 91/2020 Senatu GUMed z 21.12.2020 w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.


Postępowania wszczęte do 30.04.2019 proceduje nadal Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.
W serwisie Centralnej Komisji można zapoznać się m.in. z wymaganą dokumentacją wniosku o nadanie tytułu profesora, wzorami dokumentacji wniosku habilitacyjnego wraz ze wzorem wykazu dorobku w obszarze nauk medycznych, a także komunikatem Komisji z 22.01.2018 r. w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora, który zobowiązuje jednostki naukowe do dołączania do dokumentacji wniosków awansowych szczegółowej analizy bibliometrycznej dorobku naukowego kandydatów – wg załączonego do komunikatu wzoru.

 


 

ANALIZY DO DOKTORATU

 

Analizy bibliometryczne wykonywane są przez Bibliotekę dla osób, które do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wybierają Rady Dyscyplin Naukowych GUMed. Kandydaci, których rozprawa doktorska opiera się na cyklu publikacji, zobowiązani są dostarczyć pocztą elektroniczną do Biblioteki wykaz publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej.

 


 

ANALIZY DLA CELÓW POSTĘPOWAŃ PRZY ZATRUDNIANIU I AWANSACH W GUMed

 

Kandydaci występujący o zatrudnienie, przedłużenie zatrudnienia bądź awans oraz starający się o funkcję kierownika jednostki dostarczają do Biblioteki:

 • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,

 • informację, na jakie stanowisko i w jakiej grupie pracowniczej (badawczo-dydaktycznej czy badawczej) aplikują,

 • czy został wyznaczony termin składania dokumentów,

 • czy cały ich dorobek publikacyjny znajduje się w bazie Bibliografia GUMed,

 • osoby posiadające publikacje powstałe poza okresem zatrudnienia w GUMed (niezarejestrowane w bazie BIbliografia GUMed) dodatkowo dostarczają zestawienie tych prac, sporządzone zgodnie z typami publikacji ujętymi w tabeli analizy bibliometrycznej.

>> zobacz Uchwałę Nr 87/2019 Senatu GUMed z 23.09.2019 oraz zmieniającą ją Uchwałę Nr 4/2021 Senatu GUMed z 21.01.2021
 


 

POTWIERDZANIE DOROBKU

 

Biblioteka potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych:

 • pracownikom GUMed w procesach wnioskowania o nagrody, granty, itp.,

 • lekarzom przystępującym do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 29.03.2019 (Dz.U. 2019, poz.602):

  • kandydaci zobowiązani są do przygotowania/wypełnienia zestawienia publikacji wg wzoru: doc, pdf,

  • zestawienie powinno uwzględniać tylko pełne prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazach czasopism ogłaszanych przez ministra właściwego ds. nauki.

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
tel. 58 349 10 43
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl


Potwierdzanie dorobku do specjalizacji:
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl
 

Głosowanie