2023-10-12

Bibliometria to zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI).
 


 

IMPACT FACTOR (IF)

 

To wskaźnik cytowalności czasopisma; jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR), firmy Clarivate Analytics, udostępnianej na platformie Web of Science. Pierwsza edycja bazy JCR opublikowana została w 1975 roku, corocznie kolejne edycje ukazują się w czerwcu, prezentując wartości wskaźników IF za rok poprzedni.

>> więcej o IF w eseju twórcy współczesnej bibliometrii, dr. Eugene'a Garfielda
 


 

PUNKTACJA MINISTERSTWA

 

Punktacja ta jest ustalana w rozporządzeniach ministerstwa właściwego ds. nauki, określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych.

Integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym wykazy czasopism punktowanych (zobacz: wykaz z 31.07.2019) zawierające m.in. tytuły czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów. Punktacja stosowana jest od 2005 roku.
 


 

PUNKTACJA KBN

 

Punktacja ta funkcjonowała w latach 2000-2004 i dotyczyła czasopism naukowych w poszczególnych dyscyplinach nauki; była opracowana przez zespoły nieistniejącego już Komitetu Badań Naukowych i ogłaszana w formie kolejnych wykazów.
 


 

SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER SNIP

 

SNIP to wskaźnik mierzący kontekstowy wpływ cytowania, przypisując mu wartość w zależności od łącznej liczby cytowań w danej dziedzinie nauki. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie bazy Scopus.
 


 

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (SJR)

 

SJR to wskaźnik uwzględniający wpływ na cytowania zarówno dziedziny nauki, jak i jakości i prestiżu czasopisma. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie bazy Scopus.

 


 

MASTER JOURNAL LIST

 

Master Journal List czyli tzw. lista filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach firmy Clarivate Analytics. Lista obejmuje tysiące tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Lista ta nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 


 

INDEX COPERNICUS (IC)

 

Wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych, biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną; wartości wskaźników IC publikowane są na IC Journals Master Lists w serwisie Index Copernicus.
 


 

ERIH PLUS

 

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences to lista recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych; udostępniona w 2014 roku lista opracowywana jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD) – więcej o liście i zasadach zgłaszania czasopism można przeczytać na stronach ERIH PLUS.

>> zobacz ERIH PLUS – list of disciplines
 


 

ALTMETRIA I WSKAŹNIKI ALTMETRYCZNE

 

Altmetria to dziedzina naukometrii i nowy sposób mierzenia aktywności naukowej w cyfrowej rzeczywistości. Wskaźniki altmetryczne stanowią uzupełnienie wskaźników bibliometrycznych i pokazują zasięg oddziaływania prac naukowych w sieci poprzez badanie ich:

  • użytkowania (przeglądanie, pobieranie),

  • rejestrowania (zakładkowanie, dodawanie do ulubionych) – np. Zotero,

  • wzmiankowania (komentarze, recenzje, blogi) – np. Wikipedia,

  • rekomendacji w mediach społecznościowych – np. Twitter, Facebook,

  • cytowania – np. Scopus, CrossRef.

>> więcej na temat wskaźników altmetrycznych

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.