2023-12-22


PRZYDATNE MATERIAŁY OPRACOWANE M.IN. PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

 

 WYTYCZNE MNiSW

 

 


 

DEFINICJE PUBLIKACJI

 

 • artykuł naukowy to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym:

  • to również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism MNiSW,

  • nie jest artykułem naukowym: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna,

 • monografia naukowa to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym,

  • to również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim,

  • edycja naukowa tekstów źródłowych.

 


 

PUNKTACJA PUBLIKACJI

 

To, jaką punktację publikacja przynosi autorowi i Uczelni, będzie uzależnione nie tylko od typu publikacji, zródła i roku wydania, ale także od liczby wszystkich autorów publikacji oraz od liczby współautorów z tej samej dyscypliny i uczelni

 


 

SLOTY PUBLIKACYJNE

 

 • slot publikacyjny to udział jednostkowy czyli miara udziału autora w publikacji

 • dla publikacji jednoautorskiej 1 slot = 1 publikacja, dla publikacji wieloautorskich udział zależy od punktacji całkowitej publikacji, liczby współautorów z danej dyscypliny i danej uczelni oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji

 • liczba publikacji to w ewaluacji suma udziałów jednostkowych

 • maksymalnie do ewaluacji mogą być zgłoszone 4 sloty, tj. udziały jednostkowe pracownika w publikacjach wypełniające 4 sloty

 • informacja o slotach pracowników Uczelni jest dostępna w bazie Bibliografia GUMed:

  • pod rekordami publikacji (dla lat 2017-2020)

  • jako raport slotów – po wyszukaniu autora przy zastosowaniu opcji: Nazwisko lub orcid (raport slotów) należy na ekranie wyników kliknąć przycisk Sloty

 


 

POŁĄCZENIE IDENTYFIKATORA ORCID Z KONTAMI PBN I POL-on

 

 • niezbędne jest powiązanie przez autora konta ORCID z kontami w PBN oraz POL-on, bowiem przetwarzanie w systemach POL-on i PBN zautoryzowanych, tj. potwierdzonych przez właściciela numerów ORCID będzie możliwe wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN (komunikat MNiSW z 24.01.2019 zamieszczony na stronie głównej PBN),

 • instrukcja powiązania konta PBN z kontem POL-on i identyfikatorem ORCID

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.