2021-08-12


O PROGRAMIE SPRINGER OPEN CHOICE

Springer Open Choice zapewnia bezpłatne publikowanie artykułów naukowych w otwartym dostępie na licencji CC BY w hybrydowych czasopismach wydawnictwa Springer (1983 tytuły w 2021 r.). Zaktualizowana lista czasopism objętych programem znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Program obejmuje artykuły typu Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education. Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

Licencja Compact ogranicza liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku. W 2021 roku przewidziano publikację 2176 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub opłatę indywidualną za publikację otwartą.

Autorzy, których prace zostaną przyjęte do publikacji, zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją "Creative Commons Attribution" (CC BY) – patrz link. Ostateczna elektroniczna wersja artykułu jest udostępniana przez wydawcę i może być również archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.
 

INSTRUKCJA

  1. Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer i posiada konto administracyjne, poprzez które lokalni administratorzy weryfikują afiliację autorów (GUMed posiada takie konto). Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów.

  2. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułu i rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link prowadzący na stronę, na której należy kliknąć "Request login email", po czym autor otrzymuje drugi mail z linkiem do formularza internetowego Open Access System Solution. W formularzu autor wskazuje swoją afiliację oraz zatwierdza opcję Open Access – patrz prezentacja. (Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer). Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje krajowe zgłoszone do licencji Springer (uwaga: na liście podane są nazwy angielskie; jeśli jest problem ze znalezieniem jakiejś instytucji, prośba o kontakt na adres wbn@icm.edu.pl). Instytucja wybrana z listy powinna być zgodna z afiliacją autora korespondencyjnego podaną w artykule, z dokładnością do polskiej lub angielskiej wersji językowej.

  3. Po wyborze afiliacji powinno pojawić się zielone okno z informacją "Open Access at no cost to you", która dotyczy umowy zawartej z wydawnictwem Springer przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do wydawnictwa Springer przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej. Po zatwierdzeniu przyciskiem "Yes, submit for approval" i zweryfikowaniu afiliacji przez instytucję autor otrzymuje maila z potwierdzeniem.

  4. Autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

 

PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO ELSEVIER
 

Pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach zaplanowany jest na lata 2019-2021 w ramach licencji krajowej Elsevier. Składa się on z 2 części. W ramach części A programu przez 3 lata naukowcy będą mogli publikować określoną liczbę artykułów w czasopismach Elsevier w modelu Open Access, a ich koszt zostanie w całości sfinansowany z licencji krajowej. Odpowiednio przewidziano limity: na rok 2019 – 500 artykułów, na rok 2020 – 1000 artykułów, na rok 2021 – 1500 artykułów. Po wyczerpaniu puli z danego roku zostaje uruchomiona część B programu, która zakłada możliwość uzyskania przez instytucje zniżki na publikację nieograniczonej dalszej liczby artykułów otwartych, odpowiednio w roku 2019 – 30%, w 2020 – 20% i w roku 2021 – 10%.

Elsevier udostępnia w ramach programu 1777 czasopism hybrydowych i gold open access.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com
oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl.

 

PROGRAM OTWARTEGO PUBLIKOWANIA OXFORD UNIVERSITY PRESS
 

Program został wznowiony  w lipcu 2021 r. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, w tym GUMed. Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP. Limit publikacji bez opłat w 2021 roku wynosi 100 artykułów (decyduje kolejność zgłoszeń).

Po akceptacji artykułu, autor wypełnia formularz online, w którym powinien wybrać publikację otwartą. W przypadku osób korzystających z adresu email w domenie gumed.edu.pl, system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum, a informacje o kolejnych krokach do autora. Natomiast osoby korzystające z adresu email spoza domeny uczelnianej, po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu, powinny samodzielnie skontaktować się z koordynatorem.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Dostępna jest też instrukcja użytkownika programu.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do przedstawiciela koordynatora – firmy Ebsco, Anny Abramowskiej na adres AAbramowska@ebsco.com.

Informacje na podstawie
Wirtualnej Biblioteki Nauki


PUBLIKOWANIE OPEN ACCESS ZE ZNIŻKĄ W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA MDPI


W ramach programu Institutional Open Access Program wydawnictwa MDPI autorzy afiliowani przy GUMed mogą publikować artykuły w czasopismach tego wydawcy z 10% zniżką na opłatę publikacyjną (APC). Lista czasopism wraz z cennikiem znajduje się TUTAJ.

Warunki przyznania zniżki:

  • przynajmniej jeden z autorów musi być afiliowany przy GUMed
  • przy zgłaszaniu artykułu należy posługiwać się adresem email z domeny gumed.edu.pl


Wybór programu IOAP odbywa się w ostatnim kroku podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dla publikacji, gdzie należy wskazać instytucję uprawnioną do zniżki.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.