2024-06-08


O PROGRAMIE SPRINGER OPEN CHOICE

 

Program został wznowiony w dniu 8 kwietnia 2024 r. z pulą 1363 artykulów na 2024 r.


Springer Open Choice umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów naukowych w modelu Open Access na licencji CC BY w hybrydowych czasopismach wydawnictwa Springer. Zaktualizowana lista czasopism objętych programem: https://vls.icm.edu.pl/zasady/2024/Springer/Springer_Publishing_List_2024.xlsx

Zwolnieniu w ramach programu podlega wyłącznie koszt opłaty APC (article processing charge). Program nie dotyczy innych ewentualnych opłat naliczanych przez daną redakcję (np. "page charge", opłat za kolorowe grafiki, opłat za artykuły przekraczające standardową długość itp.).

Program obejmuje artykuły typu Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education. Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

Licencja Compact ogranicza liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku.

Autorzy, których prace zostaną przyjęte do publikacji, zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją "Creative Commons Attribution" (CC BY) – patrz link. Ostateczna elektroniczna wersja artykułu jest udostępniana przez wydawcę i może być również archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.
 

INSTRUKCJA

  1. Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer i posiada konto administracyjne, poprzez które lokalni administratorzy weryfikują afiliację autorów (GUMed posiada takie konto). Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów.

  2. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułu i rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link prowadzący na stronę, na której należy kliknąć "Request login email", po czym autor otrzymuje drugi mail z linkiem do formularza internetowego Open Access System Solution. W formularzu autor wskazuje swoją afiliację oraz zatwierdza opcję Open Access – patrz prezentacja. (Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer). Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje krajowe zgłoszone do licencji Springer (uwaga: na liście podane są nazwy angielskie; jeśli jest problem ze znalezieniem jakiejś instytucji, prośba o kontakt na adres wbn@icm.edu.pl). Instytucja wybrana z listy powinna być zgodna z afiliacją autora korespondencyjnego podaną w artykule, z dokładnością do polskiej lub angielskiej wersji językowej.

  3. Po wyborze afiliacji powinno pojawić się zielone okno z informacją "Open Access at no cost to you", która dotyczy umowy zawartej z wydawnictwem Springer przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do wydawnictwa Springer przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej. Po zatwierdzeniu przyciskiem "Yes, submit for approval" i zweryfikowaniu afiliacji przez instytucję autor otrzymuje maila z potwierdzeniem.

  4. Autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

 


 

PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO ELSEVIER

 

Program został wznowiony w styczniu 2024 z pulą 1013 dostępnych artykułów. Do programu kwalifikują się artykuły wysłane do czasopism już w 2024 roku.


Program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach zaplanowany jest w ramach licencji krajowej Elsevier. W ramach programu naukowcy mogą publikować określoną liczbę artykułów w czasopismach Elsevier w modelu otwartym bez ponoszenia kosztu za publikację Open Access.

Przedmiotem zwolnienia w programie A  jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC). Program nie dotyczy innych ewentualnych opłat naliczanych niezależnie od APC przez dane redakcje. Pula dostępnych artykułów do opublikowania w 2023 roku wynosi 1013.

Elsevier udostępnia w ramach programu 1102 czasopisma hybrydowe i gold open access.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com
oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl.

 

 


 

PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
 

 

W 2023 roku program został zawieszony!

 

Z programu mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Afiliację należy wskazać w momencie wysyłania artykułu do redakcji (najlepiej podać nr ORCID, a także posługiwać się adresem email z domeny gumed.edu.pl).

W roku 2022 nie obowiązuje limit publikacji w ramach programu bezpłatnego publikowania.

Po zaakceptowaniu artykułu przez redakcję autor korespondencyjny otrzyma wiadomość z linkiem do umowy licencyjnej. Aby skorzystać z możliwości opublikowania artykułu w modelu Open Access, autor powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji "Open Access Articles" oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Koszt APC za publikację Open Access zostanie zniesiony automatycznie po przesłaniu formularza na podstawie wskazanej afiliacji.

Po wskazaniu właściwego kraju i instytucji dostępny jest wykaz czasopism objętych programem dla autorów GUMedu.

Zalecamy też skorzystanie z instrukcji procesu publikowania Open Access w czasopismach Cambridge University Press.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

   

 

 


 

PROGRAM OTWARTEGO PUBLIKOWANIA OXFORD UNIVERSITY PRESS


 


Program zostanie wznowiony po podpisaniu nowej umowy przez Ministerstwo (prawdopodobnie koniec czerwca 2024)!

 

Artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wznowienia programu zostaną retroaktywowane i włączone do programu po uzyskaniu zgód autorów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, w tym GUMed. Program obejmuje 352 czasopisma hybrydowe OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, któe nie są włączone do programu - patrz opis w 4. kolumnie). .

Po akceptacji artykułu, autor wypełnia formularz online, w którym powinien wybrać publikację otwartą. W przypadku osób korzystających z adresu email w domenie gumed.edu.pl, system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum, a informacje o kolejnych krokach do autora. Natomiast osoby korzystające z adresu email spoza domeny uczelnianej, po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu, powinny samodzielnie skontaktować się z koordynatorem (osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com).

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Dostępna jest też instrukcja użytkownika programu.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do przedstawiciela koordynatora – firmy Ebsco, Anny Abramowskiej na adres AAbramowska@ebsco.com.

 


 

PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO W RAMACH LICENCJI KONSORCYJNEJ LWW

 

Autorzy korespondencyjni afiliowani w jednej z instytucji tworzących konsorcjum (w tym GUMed) mogą korzystać z puli 17 bezpłatnych artykułów rocznie do opublikowania w jednym z 251 czasopism hybrydowych LWW. Decyduje kolejność zgłoszeń. Artykuły muszą zostać przyjęte do publikacji w danym roku kalendarzowym. Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora oraz uwidocznienie jej na artykule.

Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od 01.01.2024 r. do 10.04.2024 r. mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty (tzw. retroaktywacja). Autorzy takich artykułów mogą poprosić Wydawcę o retrospektywną konwersję artykułu do otwartego dostępu w czerwcu 2024 r. pod warunkiem, że artykuł został przyjęty do publikacji po 1 stycznia 2024 r., a na początku czerwcu 2024 r. będzie wykorzystane mniej niż 8 artykułów z puli 17 artykułów otwartych.
Szczegóły programu: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#lww_oa

Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW, kontakt: wbnoa@icm.edu.pl. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Informacje na podstawie
Wirtualnej Biblioteki NaukiPUBLIKOWANIE OPEN ACCESS ZE ZNIŻKĄ W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA MDPI

 


W ramach programu Institutional Open Access Program wydawnictwa MDPI autorzy afiliowani przy GUMed mogą publikować artykuły w czasopismach tego wydawcy z 10% zniżką na opłatę publikacyjną (APC). Lista czasopism wraz z cennikiem znajduje się TUTAJ.

Warunki przyznania zniżki:

  • przynajmniej jeden z autorów musi być afiliowany przy GUMed
  • przy zgłaszaniu artykułu należy posługiwać się adresem email z domeny gumed.edu.pl


Wybór programu IOAP odbywa się w ostatnim kroku podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dla publikacji, gdzie należy wskazać instytucję uprawnioną do zniżki.

 


 

BEZPŁATNE PUBLIKOWANIE W CZASOPISMACH DIAMOND OPEN ACCESS

 


Poza czasopismami Open Access, które pobierają opłatę od autorów, fukcjonują również czasopisma "diamentowe", zwane także platynowymi. W tych czasopismach autorzy nie muszą wnosić opłaty, a dla czytelników są one dostępne całkowicie za darmo. Poniżej lista takich czasopism indeksowanych poprzez zaufany portal Directory of Open Access Journals w zestawieniu z punktami ministerialnymi przyznawanymi za publikację w tych czasopismach. Po zalogowaniu się do Extranetu dostępna jest również lista z podanymi wskaźnikami Impact Factor tych czasopism. Przed podjęciem decyzji o publikacji w jednym z nich radzimy jednak zawsze potwierdzić informację o braku opłaty.
 

Wykaz diamentowych czasopism Open Access z punktami ministerialnymi

Wykaz diamentowych czasopism Open Access z IF i punktami ministerialnymi

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.