2021-04-21


DANE BADAWCZE

Dane badawcze – to dane zaobserwowane, zebrane lub wytworzone w ramach prowadzenia badań:

 • dokumenty tekstowe, notatki

 • dane liczbowe (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)

 • kwestionariusze, ankiety, wyniki badań naukowych

 • nagrania audio i video, zdjęcia

 • modele matematyczne, algorytmy

 • oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe)

 • wyniki symulacji komputerowych

 • protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne

 • próbki, artefakty, obiekty

 • metadane (opisy)

 
>> Dane badawcze w pigułce. Poradnik

 

 

DLACZEGO NALEŻY UDOSTĘPNIAĆ DANE BADAWCZE?

 • wymogi wydawców, sponsora badań

 • zalecenia różnych instytucji (KE, MNiSW, NCN)

 • polityka otwartości uczelni

 • łatwiejsze prowadzenie badań

 • możliwość przeprowadzenia analiz i porównań

 • stymulowanie współpracy

 • ocena rzetelności badań

 • oszczędność czasu i pieniędzy

 • trwała i bezpieczna archiwizacja

 • argumenty etyczne

 • szansa na zacytowanie (publikacji lub badań)

 

GDZIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ DANE BADAWCZE?

Dane badawcze mogą być deponowane w otwartych repozytoriach lub udostępniane w czasopismach data journals publikujących artykuły oparte na zbiorach danych.

PRZYKŁADOWE REPOZYTORIA

KATALOGI REPOZYTORIÓW

Zenodo
RepOD
Mendeley Data
CeON

Re3data
OpenDOAR
NIH Data Sharing Repositories

 

DATA MANAGEMENT PLAN

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Komisji Europejskiej Horyzont 2020 wszystkie europejskie publiczne instytucje naukowe powinny dążyć do udostępniania danych badawczych w modelu Open Access. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło do wniosku o dofinansowanie projektu załącznik, w którym trzeba zamieścić skrócony plan zarządzania danymi badawczymi – Data Management Plan.

Taki dokument powinien zawierać zarys postępowania z danymi badawczymi w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Należy opisać w nim:

 • sposób pozyskiwania danych

 • formaty używanych plików

 • zasady regulujące dostęp do danych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania

 • sposób krótko- i długoterminowego przechowywania danych

 • prawne i etyczne aspekty zarządzania danymi

 • infrastrukturę i inne zasoby potrzebne do zarządzania danymi


W celu stworzenia Data Management Plan można wykorzystać narzędzie DMPTool.

Narodowe Centrum Nauki udostępnia szczegółowe wytyczne dotyczące Data Management Plan dla wnioskodawców.

Przy tworzeniu DMP warto zapoznać się także z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi otwartych danych.

Biblioteka Główna zaprasza na konsultacje w sprawie stworzenia Data Management Plan na potrzeby wniosków o grant z NCN-u:

tel. 58 349 10 45

e-mail: biblinf@gumed.edu.pl

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.