2023-10-12


DANE BADAWCZE

 

Dane badawcze – to dane zaobserwowane, zebrane lub wytworzone w ramach prowadzenia badań:

 • dokumenty tekstowe, notatki

 • dane liczbowe (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)

 • kwestionariusze, ankiety, wyniki badań naukowych

 • nagrania audio i video, zdjęcia

 • modele matematyczne, algorytmy

 • oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe)

 • wyniki symulacji komputerowych

 • protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne

 • próbki, artefakty, obiekty

 • metadane (opisy)

 
>> Dane badawcze w pigułce. Poradnik

 

 


 

DLACZEGO NALEŻY UDOSTĘPNIAĆ DANE BADAWCZE?

 

 • wymogi wydawców, sponsora badań

 • zalecenia różnych instytucji (KE, MNiSW, NCN)

 • polityka otwartości uczelni

 • łatwiejsze prowadzenie badań

 • możliwość przeprowadzenia analiz i porównań

 • stymulowanie współpracy

 • ocena rzetelności badań

 • oszczędność czasu i pieniędzy

 • trwała i bezpieczna archiwizacja

 • argumenty etyczne

 • szansa na zacytowanie (publikacji lub badań)

 


 

GDZIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ DANE BADAWCZE?

 

Dane badawcze mogą być deponowane w otwartych repozytoriach lub udostępniane w czasopismach typu data journals publikujących artykuły oparte na zbiorach danych.

PRZYKŁADOWE REPOZYTORIA

KATALOGI REPOZYTORIÓW

PPM GUMed
Zenodo
RepOD
Most Danych
Mendeley Data
CeON

Re3data
OpenDOAR
NIH Data Sharing Repositories

 


 

DATA MANAGEMENT PLAN

 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Komisji Europejskiej Horyzont 2020 wszystkie europejskie publiczne instytucje naukowe powinny dążyć do udostępniania danych badawczych w modelu Open Access. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło do wniosku o dofinansowanie projektu załącznik, w którym trzeba zamieścić skrócony plan zarządzania danymi badawczymi – Data Management Plan.

Taki dokument powinien zawierać zarys postępowania z danymi badawczymi w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Należy opisać w nim:

 • sposób pozyskiwania danych

 • formaty używanych plików

 • zasady regulujące dostęp do danych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania

 • sposób krótko- i długoterminowego przechowywania danych

 • prawne i etyczne aspekty zarządzania danymi

 • infrastrukturę i inne zasoby potrzebne do zarządzania danymi


W celu stworzenia Data Management Plan można wykorzystać narzędzie DMPOnline.

Narodowe Centrum Nauki udostępnia szczegółowe wytyczne dotyczące Data Management Plan dla wnioskodawców.

Przy tworzeniu DMP warto zapoznać się także z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi otwartych danych.

Na stronie Biura Projektów można znaleźć przewodnik dotyczący planu zarządzania danymi.

Biblioteka Główna zaprasza na konsultacje w sprawie tworzenia Data Management Plan na potrzeby wniosków o grant z NCN-u:

tel. 58 349 10 45

e-mail: otwarta.nauka@gumed.edu.pl

 


 

UMOWA DO DANYCH BADAWCZYCH

 

zob. pdf pl, pdf eng

Po dodaniu zestawu danych badawczych poprzez własne konto w Polskiej Platformie Medycznej GUMed podpisany oryginał umowy w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do Pracowni Bibliograficznej (pokój nr 2).

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.