2018-09-11

AKTUALNA PUNKTACJA

PUNKTACJA ARCHIWALNA

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację, obowiązującą dla roku ich opublikowania:

 • do czasu ukazania się wykazów za dany rok kalendarzowy, publikacjom przypisywana jest punktacja według ostatnich dostępnych list,
 • punktacja przypisywana jest tylko pracom afiliowanym do jednostek jednego z wydziałów GUMed,

(afiliacja na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nie spełnia tego wymagania)

>> zobacz Zarządzenie nr 13/2018 Rektora GUMed z 27.03.2018 r., jak afiliować się w publikacjach

 • w przypadku niedostarczenia wymaganych oświadczeń, publikacjom nie zostanie nadana punktacja
   

IMPACT FACTOR (IF)

zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)

>> zobacz jak skonfigurować przeglądarkę na ustawienia proxy dla bazy JCR
 

PUNKTACJA MINISTERSTWA

zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 12.12.2016 r. (Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych; rozporządzenie weszło w życie 01.01.2017 r.

 • publikacje w czasopismach naukowych, zgodnie z ogłoszeniem MNiSW z 09.12.2016 r.  o liście czasopism punktowanych:

 • monografie i ich fragmenty (punktowane są recenzowane monografie o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych oraz rozdziały o objętości min. 0,5 arkusza, na podstawie złożonych przez autorów oświadczeń):

  • autorstwo monografii / 25 pkt.

  • autorstwo rozdziału w monografii / 5 pkt.

  • redakcja monografii wieloautorskiej / 5 pkt.

 • materiały zjazdowe:

  • publikacja w materiałach indeksowanych w bazie Web of Science / 15 pkt.>> zobacz jak punktowane są poszczególne typy publikacji

IMPACT FACTOR (IF)

od roku 1975, zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)

PUNKTACJA MINISTERSTWA 

od roku 2000, zgodnie z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki

Rok / rozporządzenie

 punktacja

2017, 2016 >> rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 (Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154)

>> ogłoszenie MNiSW z 09.12.16 o liście czasopism punktowanych:

 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011 >> rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 (Dz.U.2012, poz. 877)


2015 >> komunikat MNiSW z 18.12.2015 z wykazem czasopism:

>> komunikat MNiSW z 01.07.2016 o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015
 

2014 >> komunikat MNiSW z 31.12.2014 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu z 31.12.2014
 

2013 >> komunikat MNiSW z 17.12.2013 z wykazem czasopism:

2012, 2011 >> komunikat MNiSW z 20.12.2012 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012

 

2010, 2009 >> rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 (Dz.U.2010, Nr 93, poz.599)

 

2008, 2007 >> rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 (Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489)

 

 

2006, 2005 >> rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 (Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359)

 

2004, 2003, 2002, 2001, 2000 (KBN)

Dla publikacji posiadających IF >> tabela nr 1

Dla publikacji nie posiadających wskaźnika Impact Factor:

 

 

INDEX COPERNICUS

dla publikacji z lat 2000-2005

 • w 2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005,

 • w latach 2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List (wykazy dostępne w Pracowni Bibliograficznej)>> zobacz szczegółową punktację dla poszczególnych typów publikacji

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.