2019-06-19

Biblioteka opracowuje analizy bibliometryczne dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach wewnątrzuczelnianych, a także potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych.

Sprawy analiz reguluje zarządzenie rektora nr 27/2018 z 30.05.2018 r., którego załącznikami są wzory dokumentów dostarczanych przez kandydatów, jak i wzory tabel przygotowywanych przez Bibliotekę.
 

ANALIZY DLA CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW

Analizy bibliometryczne wykonywane są przez Bibliotekę dla osób, które do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora wybierają rady wydziałów GUMed.
Pracownikom GUMed usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, a osobom spoza GUMed odpłatnie, zgodnie z cennikiem opłat.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć pocztą elektroniczną do Biblioteki:

 • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,

 • wykaz prac, sporządzony zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji i uzupełniony o wartości IF i punktację ministerstwa: habilitacja – wykaz, profesura – wykaz,

 • habilitanci dodatkowo tabelę określającą typy prac ujętych w wykazie.

W serwisie Centralnej Komisji można zapoznać się m.in. z wymaganą dokumentacją wniosku o nadanie tytułu profesora, wzorami dokumentacji wniosku habilitacyjnego wraz ze wzorem wykazu dorobku w obszarze nauk medycznych, a także komunikatem Komisji z 22.01.2018 r. w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora, który zobowiązuje jednostki naukowe do dołączania do dokumentacji wniosków awansowych szczegółowej analizy bibliometrycznej dorobku naukowego kandydatów – wg załączonego do komunikatu wzoru.
 

ANALIZY DLA GUMED

Kandydaci na stanowisko profesora zwyczajnego lub też na funkcję kierownika jednostki dostarczają do Biblioteki:

 • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,

 • osoby posiadające publikacje powstałe poza okresem zatrudnienia w GUMed (niezarejestrowane w bazie BIbliografia GUMed) dodatkowo dostarczają zestawienie tych prac, sporządzone zgodnie z typami publikacji ujętymi w tabeli analizy bibliometrycznej.
   

POTWIERDZANIE DOROBKU

Biblioteka potwierdza udział autorów w publikacjach naukowych:

 • pracownikom GUMed w procesach wnioskowania o nagrody, granty, itp.,

 • lekarzom przystępującym do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 18.10.2010 (Dz.U.198, poz.1320):

  • kandydaci zobowiązani są do przygotowania/wypełnienia zestawienia publikacji wg wzoru: doc, pdf,

  • zestawienie powinno uwzględniać tylko pełne prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazach czasopism ogłaszanych przez ministra właściwego ds. nauki.

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl
koordynator:
tel. 58 349 10 40

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.