2018-08-29

Bibliometria to zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI).
 

IMPACT FACTOR (IF)

To wskaźnik cytowalności czasopisma; jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR), firmy Clarivate Analytics, udostępnianej na platformie Web of Science. Pierwsza edycja bazy JCR opublikowana została w 1975 roku, corocznie kolejne edycje ukazują się w czerwcu, prezentując wartości wskaźników IF za rok poprzedni.

>> więcej o IF w eseju twórcy współczesnej bibliometrii, dr. Eugene'a Garfielda

PUNKTACJA MINISTERSTWA

Punktacja ta jest ustalana w rozporządzeniach ministerstwa właściwego ds. nauki, określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych.

Integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym listy czasopism punktowanych (wraz z kolejnymi uzupełnieniami) z wykazami tytułów czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów. Punktacja stosowana jest od 2005 roku.
 

PUNKTACJA KBN

Punktacja ta funkcjonowała w latach 2000-2004 i dotyczyła czasopism naukowych w poszczególnych dyscyplinach nauki; była opracowana przez zespoły nieistniejącego już Komitetu Badań Naukowych i ogłaszana w formie kolejnych wykazów.
 

SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER SNIP

SNIP to wskaźnik mierzący kontekstowy wpływ cytowania, przypisując mu wartość w zależności od łącznej liczby cytowań w danej dziedzinie nauki. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie bazy Scopus.
 

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (SJR)

SJR to wskaźnik uwzględniający wpływ na cytowania zarówno dziedziny nauki, jak i jakości i prestiżu czasopisma. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie bazy Scopus.

 

MASTER JOURNAL LIST

Master Journal List czyli tzw. lista filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach firmy Clarivate Analytics. Lista obejmuje tysiące tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Lista ta nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 

INDEX COPERNICUS (IC)

Wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych, biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną; wartości wskaźników IC publikowane są na IC Journals Master Lists na stronie serwisu Index Copernicus.
 

ERIH PLUS

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences to lista recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych; udostępniona w 2014 roku lista opracowywana jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD) – więcej o liście i zasadach zgłaszania czasopism można przeczytać na stronach ERIH PLUS.

>> zobacz ERIH PLUS – list of disciplines
 

ALTMETRIA I WSKAŹNIKI ALTMETRYCZNE

Altmetria to dziedzina naukometrii i nowy sposób mierzenia aktywności naukowej w cyfrowej rzeczywistości. Wskaźniki altmetryczne stanowią uzupełnienie wskaźników bibliometrycznych i pokazują zasięg oddziaływania prac naukowych w sieci poprzez badanie ich:

  • użytkowania (przeglądanie, pobieranie),

  • rejestrowania (zakładkowanie, dodawanie do ulubionych) - np. Mendeley,

  • wzmiankowania (komentarze, recenzje, blogi) - np. Wikipedia,

  • rekomendacji w mediach społecznościowych - np. Twitter, Facebook,

  • cytowania - np. Scopus, CrossRef.

>> więcej na temat wskaźników altmetrycznych

Pracownia Bibliograficzna:
  tel: 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.