Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Open Access (OA) 2018-06-19

green, gold open access
publikacje nt. OPEN ACCESS

inicjatywy polskie
bezpłatne publikowanie w ramach Springer Open Choice
repozytoria
czasopisma i publikacje w wolnym dostępie
regulacje prawne
 

Open Access (OA) - to bezpłatny dostęp on-line do wersji cyfrowych publikacji naukowych, wyników badań i materiałów edukacyjnych dla każdego użytkownika Internetu.

Ruch naukowy Open Access - to światowa inicjatywa społeczna powstała na początku lat 90 XX w., której celem propagowanie idei darmowego dostępu do publikacji naukowych.

Więcej informacji na temat OA znaleźć można w książce Petera Subera Otwarty dostęp.

Podstawowe założenia ruchu Open access zawarto w trzech dokumentach:

1.  Budapest Open Access Initiative (2002)
    nowe zalecenia:
     Budapest Open Access Initiative New Guideline (2012)
     Budapest Open Access Initiative New Guidelines (2012) wersja polska

2. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

3. Berlin Declaration of Open Access Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)
   
Berlin Declaration of Open Access Knowledge in the Sciences and Humanities - wersja polska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 października 2015 r. przyjęło Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

 


Green, gold open access

Dwa główne modele za pomocą których realizowana jest idea otwartości to tzw. green i gold open access (zielona i złota droga).

Green open access (zielona droga) - archiwizowanie własnych publikacji (preprintów/postprintów) w otwartych repozytoriach. Przed zdeponowaniem pracy autor musi sprawdzić, np. serwisie SHERPA/RoMEO lub na stronie wydawcy, jaka jest polityka wydawcy w tym zakresie.

Gold open access (złota droga) - publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach (czasopismach open access). Koszty publikacji (APC - article processing charges) ponosi autor. Publikowany tekst jest dostępny od razu bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu.

Możliwy jest jeszcze model hybrydowy, w którym wydawca tradycyjnego czasopisma (dostęp tylko dla subskrybentów) umożliwia autorowi - po wniesieniu opłaty APC, na opublikowanie artykułu w modelu gold open access.

 


publikacje nt. OPEN ACCESS
 


inicjatywy polskie

Uwolnij Naukę - serwis zrzeszający autorów działających na rzecz otwartej nauki. Porusza tematy aktualnej polityki naukowej, doradza naukowcom, wspiera działania bibliotek, uczelni i studentów.

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem 4 instytucji reprezentujących edukację i naukę: Fundacji Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Centrum Otwartej Nauki (CEON) realizuje zadania w obszarach: tworzenie i rozwój oprogramowania oraz usług umożliwiających budowę infrastruktury otwartej nauki, pozyskiwanie i udostępnianie treści naukowych, informacja i promocja otwartej nauki, prace badawcze.
W ramach CEON, na Platformie Otwartej Nauki dostępne są zbiory naukowe:

  • Repozytorium - prace deponowane przez autorów,
  • Biblioteka Nauki - polskie czasopisma OA,
  • Otwórz Książkę - książki w otwartym dostępie.

Przedsięwzięcie autoryzowane jest przez ICM UW.


  Program Springer Open Choice/Open Access w Polsce

narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Springer Open Access w Polsce, umożliwia bezpłatne publikowanie - na zasadzie Open Access – artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer – program został przedłużony na rok 2018

Program obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma wydawnictwa Springer tzn. czasopisma, które pozwalają autorowi na wybór modelu publikowania. Zaktualizowana lista czasopism objętych programem znajduje się na przygotowanej przez wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Polskich autorów.


repozytoria

to tematyczne lub instytucjonalne elektroniczne archiwa budowane przez środowiska akademickie, grupy badawcze czy też inne instytucje naukowe, które gromadzą pre-printy, artykuły recenzowane, prace dyplomowe oraz raporty z badań naukowych i udostępniają je bezpłatnie wszystkim użytkownikom
 

Przykładowe repozytoria:

PubMed Central
otwarte archiwum informacji z zakresu nauk biomedycznych pochodzących z czasopism U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).

Europe PMC
otwarte archiwum literatury biomedycznej, bazujące na PubMed Central, przeszukuje również kilkadziesiąt tysięcy grantów biomedycznych

HighWire
platforma czasopism i książek naukowych wydawców uniwersyteckich z zakresu nauk medycznych i pokrewnych

Zenodo
stworzone przez Komisję Europejską repozytorium artykułów naukowych i danych badawczych, których źródłem finansowania są projekty unijne; deponowanie zasobów przez naukowców ma na celu zarchiwizowanie ich, zapewnienie wolnego dostępu  oraz ponowne wykorzystanie danych badawczych w świecie nauki
 

DART-Europe
dostęp do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie

ECNIS Repository
zbiór publikacji, raportów i prezentacji z dziedziny toksykologii, epidemiologii, żywienia i żywności, chemii oraz biologii molekularnej współtworzony przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

RCIN
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

AMUR
dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Medicine and Health Sciences Commons™
repozytorium zawierające m.in. artykuły recenzowane, prace naukowe i wyniki badań z ponad 200 amerykańskich uniwersytetów i instytutów naukowych

Open AGH
otwarte zasoby edukacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

E-LIS
E-prints in Library and Information Science – repozytorium pełnych tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Przykładowe katalogi i wyszukiwarki OA:

OpenDoar

The Directory of Open Access Repositories –  lista repozytoriów instytucjonalnych z całego świata

OAIster

katalog ogólnodostępnych zasobów cyfrowych z całego świata

ROAR

katalog (agregat) repozytoriów OA

BASE

wyszukiwarka zasobów naukowych OA

DOAB

wyszukiwarka e-książek w wolnym dostępie
CORE wyszukiwarka publikacji OA dostępnych w repozytoriach i na stronach wydawców czasopism
DOI wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru DOI (Digital Object Identifier)
Paperity wyszukiwarka artykułów naukowych opublikowanych w otwartych czasopismach (typu gold i hybrydowych)

  czasopisma naukowe i publikacje w wolnym dostępie
 

Przykładowe serwisy czasopism OA:

Via Medica

polski wydawca oferujący dostęp do pełnych tekstów artykułów

Termedia

polski wydawca oferujący pełne teksty artykułów dla zarejestrowanych użytkowników

DOAJ
Directory of Open Access Journals

katalog czasopism naukowych OA

BioMed Central Journals

wydawca czasopism z zakresu medycyny i biologii; wszystkie czasopisma sa recenzowane i dostępne na licencjach Creative Commons; artykuły indeksowane są w przez wiekszość baz danych, cześć z nich posiada Impact Factor; wydawca pobiera opłatę od autora, tzw. Article Processing Charge (APC)

PLoS Journals

wydawca 7 czasopism z zakresu medycyny i biologii; wszystkie tytuły posiadają wysoki Impact Factor i są indeksowane przez bazy danych i wyszukiwarki naukowe
ScienceOpen platforma społecznościowa dla naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki do dzielenia się wynikami badań i publikacjami w wolnym dostępie

De Gruyter Open

platforma dystrybucji czasopism i książek wydawnictwa De Gruyter

Hindawi wydawca czasopism OA z większości dziedzin nauki, w tym: biologii, chemii, medycyny; tytuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, Google Scholar i DOAJ; częsć tytułów posiada Impact Factor; wydawca pobiera opłatę od autora, tzw. Article Processing Charge (APC)
PeerJ czasopismo recenzowane z dziedziny biologia i medycyna; nowy model opłat - autor płaci tylko raz i może publikować przez całe życie (ograniczoną liczbę artykułów rocznie)

  regulacje prawne

Creative Commons 

międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów

Creative Commons Polska

Science Commons
Scholar's Copyright Addendum Engine

narzędzie umożliwiające autorom publikacji wygenerowanie formularza PDF dot. zachowania praw autorskich, który można dołączyć do umowy zawieranej z wydawcą czasopisma

SHERPA/RoMEO

katalog umów między wydawcami a autorami prac;
umożliwia sprawdzenie polityki wydawców wobec autoarchiwizacji prac naukowych przez ich autorów w otwartych archiwach czy też repozytoriach;

wydawcy oznaczeni odpowiednim kolorem, zgodnie z polityką, jaką prowadzą wobec OA:

  • zielony – można archiwizować pre- i post-printy lub wersję wydawcy/PDF
  • niebieski – można autoarchiwizować post-printy
  • żółty – można autoarchiwizować pre-printy
  • biały – autoarchiwizowanie niezezwolone

gdzie:
pre-print – dokument przed procesem recenzji
post-print – dokument po przejściu procesu recenzowania

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed