Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bibliografia i bibliometria 2018-07-10

Bibliografia GUMed:
     dostarczanie materiału bibliograficznego
     punktacja w bazie: wg wskaźników
, wg typów publikacji
analizy bibliometryczne

ORCID
o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych:
     liczba cytowań
     
Impact Factor
     h-index
     punktacja ministerstwa
     punktacja KBN
     Index Copernicus
     European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Master Journal List (lista filadelfijska)

Pracownia Bibliograficzna
(58) 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl
(parter, pok. nr 1)

mgr Paulina Biczkowska
mgr Elżbieta Tymińska
mgr Ewelina Rybka
lic. Urszula Makohon-Dobber
mgr Beata Adamczak

 Udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej (pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf)

Bibliografia GUMed

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników  i doktorantów Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed (1945+)    więcej o bazie

moduł Analiza bibliometryczna publikacji GUMed

moduł Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed


dostarczanie materiału bibliograficznego

Materiał bibliograficzny należy dostarczać:

 • niezwłocznie po jego opublikowaniu, osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (w formie skanów w formacie PDF) odpowiednio do Pracowni Bibliograficznej BG lub Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego,
 • w postaci oryginału pracy lub jej kompletnej kopii obejmującej integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji, na której znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce),
 • wraz z wypełnionymi oświadczeniami:
  • dla książek i rozdziałów - dot. objętości wydawniczej;
   jeśli w książce brak informacji o afiliacji autora i fakcie jej recenzowania, należy też wypełnić odpowiednie pola ww. oświadczeń:
  • w przypadku wielu afiliacji autora w publikacji w czasopiśmie - dot. zaliczenia publikacji do dorobku jednostki: pobierz (pdf, doc)

W przypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki Głównej, dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji (nie dotyczy pracowników Wydziału Farmaceutycznego). Zasoby Biblioteki można sprawdzić w katalogu online.

W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.


 punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania:

Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok, publikacjom z tego roku przypisywane są wartości IF wg JCR z ostatniego dostępnego roku

 • punktacja ministerstwa - od roku 2000
  zgodnie z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki
  (punktacja dot. artykułów oraz monografii i ich fragmentów)

Od 2012 r. punktowane mogą być tylko:
   - monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych
   - rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego


Punktacja
za rok
 Akty prawne
2018
2017
2016

Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r.
(Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - weszło w życie 01.01.2017

Ogłoszenie MNiSW z 09.12.2016 r. o liście czasopism punktowanych:
1. lista 2016 część A - czasopisma z IF
2. lista 2016 część B - czasopisma bez IF
3. lista 2016 część C - czasopisma w ERIH

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW 2010-2017

umożliwia szybkie wyszukanie tytułu i sprawdzenie punktacji w kolejnych latach

2015

Komunikat MNiSW z 18.12.2015 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Komunikat MNiSW z 01.07.2016 r. o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism

2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu czasopism z 31.12.2014 r.

2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

2012
2011

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012 r.

Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

2010
2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r.
(Dz.U.2010, Nr 93, poz.599) zmieniające rozporządzenie z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2008

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.

2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r.
(Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2005-2006 

Wykaz czasopism z punktacją ministerialną

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r.

(Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

2000-2004
(KBN)

 

 • Index Copernicus - lata 2000-2005
   

2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005
2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List;
wykazy za lata 2002-2004 dostępne w Czytelni Czasopism

 


punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg typów publikacji


analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

  bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska
  (58) 349 10 40
mgr Ewelina Rybka
  (58) 349 10 43

Biblioteka opracowuje analizy bibliometryczne dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach wewnątrzuczelnianych. Sprawy analiz reguluje zarządzenie rektora nr 27/2018 z 30.05.2018 r., którego załącznikami są wzory dokumentów dostarczanych przez kandydatów, jak i wzory tabel przygotowywanych przez Bibliotekę.

 • analizy dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
  Analizy bibliometryczne wykonywane są przez Bibliotekę dla osób, które do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora wybierają rady wydziałów GUMed.
  Pracownikom GUMed usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, a osobom spoza GUMed - odpłatnie, zgodnie z cennikiem opłat.
  Kandydaci zobowiązani są dostarczyć pocztą elektroniczną do Biblioteki:
  • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,
  • wykaz prac, sporządzony zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji i uzupełniony o wartości IF i punktację ministerstwa:
   habilitacja - wykaz, profesura - wykaz
  • habilitanci dodatkowo: tabelę określającą typy prac ujętych w wykazie.

W serwisie internetowym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów można zapoznać się z wymaganą dokumentacją wniosku o nadanie tytułu profesora, wzorami dokumentacji wniosku habilitacyjnego w poszczególnych dziedzinach nauki, w tym w obszarze nauk medycznych, komunikatem Komisji z 22.01.2018 r. w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora, który zobowiązuje jednostki naukowe do dołączania do dokumentacji wniosków awansowych wszczętych po 01.01.2009 r. szczegółowej analizy bibliometrycznej dorobku naukowego kandydatów do habilitacji lub tytułu profesora – wg załączonego do komunikatu wzoru (plik pdf).

 • analizy dla GUMed
  Kandydaci na stanowisko profesora zwyczajnego lub też na funkcję kierownika jednostki dostarczają do Biblioteki:
  • podpisany wniosek o przygotowanie analizy,
  • osoby posiadające publikacje powstałe poza okresem zatrudnienia w GUMed (niezarejestrowane w bazie BIbliografia GUMed) dodatkowo dostarczają zestawienie tych prac, sporządzone zgodnie z typami publikacji ujętymi w tabeli analizy bibliometrycznej

ORCID

System Open Researcher and Contributor ID (ORCID) jest uniwersalnym systemem identyfikacji autorów prac naukowych poprzez nadanie rejestrującym się indywidualnego unikalnego oznaczenia alfanumerycznego.
Celem tego bezpłatnego międzynarodowego rejestru jest precyzyjna identyfikacja autora i właściwe powiązanie jego osoby z publikacjami w bazach danych.

Korzyści płynące z posiadania identyfikatora ORCID to przede wszystkim eliminacja problemów związanych z:

 • wielu wersji nazwiska i imienia wynikających z błędnych zapisów danych autora,
 • występowaniem dwóch lub wielu autorów o tym samym nazwisku i imieniu ew. inicjale imienia,
 • zmianą nazwiska lub afiliacji. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2018 Rektora GUMed z 28.06.2018 r., nauczyciele akademiccy i doktoranci GUMed przekazują informację o numerze identyfikatora ORCID, aby umieścić go w bazie Bibliografia GUMed, do:

>> instrukcja postępowania przy rejestracji profilu ORCID

>> instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science


 o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych

Bibliometria to zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI).

Najważniejsze wskaźniki bibliometryczne to:

 • liczba cytowań
  jest miernikiem wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych;
  liczba cytowań może odnosić się do pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, dorobku publikacyjnego jednostki, itd.;
  głównymi bazami zawierającymi informacje o cytowaniach prac są:

Uwaga: baza JCR dostępna jest od 2004 roku online w sieci GUMed;
baza posiada opcję IMPACT FACTOR TREND prezentującą wartości wskaźnika dla danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład sposobu obliczania wskaźnika Impact Factor z roku n:
 

Cytowania w roku n artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

6.920

Liczba artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

301

n-2

=

12.010

n-2

=

360

 

suma

=

18.930

 

suma

=

661

Obliczanie IF:

cytowania ostatnio opublikowanych artykułów

18.930

=

28.638

liczba ostatnio opublikowanych artykułów

661

 • h-index (indeks Hirscha)
  określa zdolność do publikowania często cytowanych prac;
  jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań
  przykład:
  h=17 oznacza, że 17 publikacji było cytowanych co najmniej 17 razy

zobacz instrukcję, jak obliczyć h-index --------------------------->

 • punktacja ministerstwa właściwego dla nauki - MNiSW (wcześniej MNiI, MEiN)
  ustalana w rozporządzeniach ministerialnych określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych; integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym listy czasopism punktowanych (wraz z kolejnymi uzupełnieniami) z wykazami tytułów czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów; punktacja stosowana od 2005 roku
 • punktacja KBN
  opracowana przez zespoły nieistniejącego już Komitetu Badań Naukowych punktacja czasopism naukowych w poszczególnych dyscyplinach nauki, ogłaszana w formie kolejnych wykazów od 1999 do 2004 roku włącznie
 • Index Copernicus
  wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną;
  wartości wskaźników IC publikowane są rokrocznie na IC Journals Master Lists na stronie serwisu Index Copernicus; w Czytelni Informacji Naukowej BG dostępne są drukowane wersje Index Copernicus za kolejne lata, począwszy od roku 2002
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  ERIH PLUS to lista zawierająca recenzowane czasopisma naukowe z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.
  zobacz ERIH PLUS - list of disciplines
  Udostępniona w 2014 roku lista ERIH PLUS opracowywana jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD) na bazie listy ERIH - więcej o liście i zasadach zgłaszania czasopism można przeczytać na stronach ERIH PLUS.

Master Journal List (lista filadelfijska)

Tzw. lista filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez ISI, spośród których najbardziej znane to Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR) oraz seria Current Contents (CC). Wykaz obejmuje ponad 15.800 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Internetowa wersja Master Journal List pozwala:

 • odszukać konkretne czasopismo wybierając kategorię: tytuł, słowa z tytułu lub ISSN
 • przeglądać listę wszystkich tytułów czasopism
 • sprawdzać zmiany zachodzące w danych bibliograficznych poszczególnych tytułów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

Nie można natomiast prowadzić poszukiwań według innych kryteriów, np. kategorii tematycznej, języka lub kraju publikacji, wydawcy. Rekordy zawierają tytuł czasopisma, częstotliwość, ISSN, nazwę, adres wydawcy oraz spis baz ISI, w których dane czasopismo jest notowane.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed