katalog online
biblioteka online

Bibliografia i bibliometria 2016-05-16

Bibliografia GUMed:
     dostarczanie materiału bibliograficznego
     punktacja w bazie: wg wskaźników
, wg typów publikacji
analizy bibliometryczne
o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych:
     liczba cytowań
     
Impact Factor
     h-index
     punktacja ministerstwa
     punktacja KBN
     Index Copernicus
     European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Master Journal List (lista filadelfijska)

Pracownia Bibliograficzna
/tymczasowa lokalizacja:
pomieszczenie po Czytelni Informacji Naukowej/

mgr Paulina Biczkowska
mgr Elżbieta Tymińska
(58) 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Bibliografia GUMed

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed (1945+)    więcej o bazie

moduł Analiza bibliograficzna publikacji GUMed

moduł Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed


dostarczanie materiału bibliograficznego

Materiał bibliograficzny należy dostarczać:

 • niezwłocznie po jego opublikowaniu, osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (w formie skanów w formacie PDF) odpowiednio do Pracowni Bibliograficznej BG lub Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego,
 • w postaci oryginału pracy lub jej kompletnej kopii obejmującej integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji, na której znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce),
 • wraz z wypełnionymi oświadczeniami:
  • dla książek i rozdziałów - dot. objętości wydawniczej;
   jeśli w książce brak informacji o afiliacji autora i fakcie jej recenzowania, należy też wypełnić odpowiednie pola ww. oświadczeń:
   • książka - oświadczenie: pdf, doc
   • rozdział - oświadczenie: pdf, doc
  • w przypadku wielu afiliacji autora w publikacji w czasopiśmie - dot. zaliczenia publikacji do dorobku jednostki: pobierz (pdf, doc)

Wprzypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki Głównej, dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji (nie dotyczy pracowników Wydziału Farmaceutycznego). Zasoby Biblioteki można sprawdzić w katalogu online.

W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.


 punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania:

 • Impact Factor (IF) - od roku 1975
  zgodnie z bazą JCR

Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok, publikacjom z tego roku przypisywane są wartości IF wg JCR z ostatniego dostępnego roku

 • punktacja ministerstwa - od roku 2000
  zgodnie z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki
  (punktacja dot. artykułów oraz monografii i ich fragmentów)

Od 2012 r. punktowane mogą być tylko:
   - monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych
   - rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego


Punktacja
za rok
 Akty prawne
 

Rozporządzenie MNiSW z 27.10.2015 r.
(Dz.U.2015, poz. 2015) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2017 r.

2016
2015

Komunikat MNiSW z 18.12.2015 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

wyszukiwarka czasopism naukowych z punktacją MNiSW

umożliwia szybkie wyszukanie tytułu i sprawdzenie punktacji w kolejnych latach

2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu czasopism z 31.12.2014 r.

2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

2012
2011

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r.
z wykazem czasopism (w 3 częściach):
1. część A - czasopisma z IF
2. część B - czasopisma bez IF
3. część C - czasopisma w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012 r.

Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

2010
2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r.
(Dz.U.2010, Nr 93, poz.599) zmieniające rozporządzenie z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2008

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.

2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r.
(Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2005-2006 

Wykaz czasopism z punktacją ministerialną

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r.

(Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

2000-2004
(KBN)

 

 • Index Copernicus - lata 2000-2005
   

2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005
2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List;
wykazy za lata 2002-2004 dostępne w Czytelni Czasopism

 


punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg typów publikacji


analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

Pracownia Bibliograficzna
/tymczasowa lokalizacja: 
pomieszczenie po Czytelni Informacji Naukowej/

dr Bartłomiej Siek
  (58) 349 10 43
  blfsiek@gumed.edu.pl

Zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i w oparciu o wzory dokumentów załączone do komunikatów Komisji, Biblioteka przygotowuje analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biblioteki:

 • wniosek o przygotowanie analizy,
 • wykaz swoich publikacji.

Wzory ww. dokumentów (druki do wypełnienia) oraz zasady przygotowania analiz zawiera:

Zarządzenie Rektora nr 29/2014 z dnia 16.07.2014 r. w sprawie zasad opracowania analizy bibliometrycznej w postępowaniu o uzyskanie przez kandydata stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora oraz w postępowaniu o uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego

W serwisie internetowym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów zapoznać się można z Komunikatami CK:

 • nr 3/2012, w sprawie sporządzania wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, zgodnie z § 12 ust.2 pkt 3 rozporządzenia MNiSW z 22.09.2011 r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  oraz oświadczeń współautorów – zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, stanowiących załączniki do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
  wzór wykazu dorobku habilitacyjnego – nauki przyrodnicze
  ,
 • nr 4/2009, zobowiązującymi jednostki naukowe do dołączania do dokumentacji wniosków awansowych wszczętych po 01.01.2009 r. szczegółowej analizy bibliometrycznej dorobku naukowego osób aspirujących do stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora;
  wzór analizy bibliometrycznej

 o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych

Bibliometria to zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI), będącym obecnie częścią Thomson Reuters Corporation.

Najważniejsze wskaźniki bibliometryczne to:

 • liczba cytowań
  jest miernikiem wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych;
  liczba cytowań może odnosić się do pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, dorobku publikacyjnego jednostki, itd.;
  głównymi bazami zawierającymi informacje o cytowaniach prac są:
 • Impact Factor (IF)
  wskaźnik cytowalności czasopisma; jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie;
  wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) udostępnianej na platformie Web of Science (link na górnym pasku menu) - baza ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego; po raz pierwszy baza JCR opublikowana została w 1975 roku
  więcej o wskaźniku Impact Factor w serwisie Web of Science (Thomson Reuters)

Uwaga: baza JCR dostępna jest od 2004 roku online w sieci GUMed;
baza posiada opcję IMPACT FACTOR TREND prezentującą wartości wskaźnika dla danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład sposobu obliczania wskaźnika Impact Factor z roku n:
 

Cytowania w roku n artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

6.920

Liczba artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

301

n-2

=

12.010

n-2

=

360

 

suma

=

18.930

 

suma

=

661

Obliczanie IF:

cytowania ostatnio opublikowanych artykułów

18.930

=

28.638

liczba ostatnio opublikowanych artykułów

661

 • h-index (indeks Hirscha)
  określa zdolność do publikowania często cytowanych prac;
  jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań
  przykład:
  h=17 oznacza, że 17 publikacji było cytowanych co najmniej 17 razy

zobacz instrukcję, jak obliczyć h-index --------------------------->

 • punktacja ministerstwa właściwego dla nauki - MNiSW (wcześniej MNiI, MEiN)
  ustalana w rozporządzeniach ministerialnych określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych; integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym listy czasopism punktowanych (wraz z kolejnymi uzupełnieniami) z wykazami tytułów czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów; punktacja stosowana od 2005 roku
 • punktacja KBN
  opracowana przez zespoły nieistniejącego już Komitetu Badań Naukowych punktacja czasopism naukowych w poszczególnych dyscyplinach nauki, ogłaszana w formie kolejnych wykazów od 1999 do 2004 roku włącznie
 • Index Copernicus
  wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną;
  wartości wskaźników IC publikowane są rokrocznie na IC Journals Master Lists na stronie serwisu Index Copernicus; w Czytelni Informacji Naukowej BG dostępne są drukowane wersje Index Copernicus za kolejne lata, począwszy od roku 2002
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  ERIH PLUS to lista zawierająca recenzowane czasopisma naukowe z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.
  zobacz ERIH PLUS - list of disciplines
  Udostępniona w 2014 roku lista ERIH PLUS opracowywana jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD) na bazie listy ERIH - więcej o liście i zasadach zgłaszania czasopism można przeczytać na stronach ERIH PLUS.

Master Journal List (lista filadelfijska)

Tzw. lista filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez ISI, spośród których najbardziej znane to Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR) oraz seria Current Contents (CC). Wykaz obejmuje ponad 15.800 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Internetowa wersja Master Journal List pozwala:

 • odszukać konkretne czasopismo wybierając kategorię: tytuł, słowa z tytułu lub ISSN
 • przeglądać listę wszystkich tytułów czasopism
 • sprawdzać zmiany zachodzące w danych bibliograficznych poszczególnych tytułów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

Nie można natomiast prowadzić poszukiwań według innych kryteriów, np. kategorii tematycznej, języka lub kraju publikacji, wydawcy. Rekordy zawierają tytuł czasopisma, częstotliwość, ISSN, nazwę, adres wydawcy oraz spis baz ISI, w których dane czasopismo jest notowane.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2016-05-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed