Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Struktura organizacyjna 2018-05-07

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
Oddział Opracowania Zbiorów
Oddział Czasopism
Oddział Udostępniania Zbiorów
Oddział Informacji Naukowej i Promocji
Pracownia Bibliograficzna
Pracownia Introligatorska
Informatycy
Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego GUMed

Dyrektor
tel. (58) 349 10 40
bibldyr@gumed.edu.pl

mgr inż. Anna Grygorowicz,
starszy kustosz dyplomowany

Zastępca dyrektora
tel. (58) 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska, kustosz

 

Sekretariat
tel. (58) 349 10 40
fax (58) 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

mgr Agnieszka Szpilewska

 • prowadzi obsługę kancelaryjno-administracyjną Biblioteki
 • prowadzi wykaz pracowników zatrudnionych w Bibliotece, czuwa nad terminowym przekazywaniem do działu kadr Uczelni ewidencji czasu pracy i prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie
 • dokonuje wpisu zaliczenia zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Bibliotekę Główną w systemie e-dziekanat
 • przyjmuje prace doktorskie i habilitacyjne na płytach CD i poświadcza ich dostarczenie
 • wydaje książki zakupione dla klinik i zakładów GUMed
 • prowadzi podręczne magazyny: druków i gospodarczy

 

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych

Kierownik:
mgr Katarzyna Falow
tel. (58) 349 10 49
biblgromad@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Hanna Gąsior, kustosz
mgr Anna Krakowska
mgr Stanisław Miech
Justyna Otulakowska
lic. Joanna Wysiecka

 • planowo, zgodnie z profilem zbiorów i potrzebami naukowo-dydaktycznymi Uczelni, uzupełnia zasoby wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej, Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego oraz w bibliotekach jednostek organizacyjnych Uczelni, w drodze zakupu, wymiany i darów
 • prowadzi zgodnie z obowiązującymi wymogami ewidencję wpływających i ubytkowanych zbiorów
 • realizuje wymianę wydawnictw z innymi bibliotekami i placówkami
 • prowadzi gospodarkę dubletami i drukami zbędnymi
 • organizuje pracę magazynów Biblioteki

 

Oddział Opracowania Zbiorów

Kierownik:
mgr Małgorzata Frąckowiak, kustosz
tel. (58) 349 10 41
mfrackowiak@gumed.edu.pl
opracowanie@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Ludmiła Michałowska, kustosz
mgr Beata Rybitw
Anna Zabża

 • opracowuje formalnie wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne wpływające do Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotek jednostek organizacyjnych Uczelni, tworząc komputerowy katalog online
 • opracowuje rzeczowo ww. zbiory, wpływające do bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni
 • współtworzy z innymi polskimi bibliotekami akademickimi, na zasadzie współkatalogowania, Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT
 • kontroluje i sprawuje merytoryczny nadzór nad tworzoną w systemie VIRTUA bazą katalogową, wykorzystującą format MARC 21 opisu bibliograficznego
 • nadzoruje zdigitalizowane katalogi kartkowe
 • tworzy kolekcję nowych nabytków, jakie wpływają do zbiorów Biblioteki
 • w oparciu o powstające w Uczelni prace dyplomowe tworzy bazę własną Biblioteki: Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

 

Oddział Czasopism

Kierownik:
mgr Beata Traczyk-Kępa
tel. (58) 349 10 46
biblczaso@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Janusz Sajkowski, kustosz
mgr Gabriela Staniszewska
dr Piotr Rysztowski
Barbara Tylek

 • gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje czasopisma wpływające do bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni z prenumeraty, wymiany i darów
 • prowadzi gospodarkę dubletami czasopism
 • uzupełnia informacje o zasobach czasopism w komputerowym katalogu bibliotecznym online
 • sprawuje nadzór nad informacją dot. czasopism w katalogu online Biblioteki, a także nad zdigitalizowanym katalogiem kartkowym czasopism

Administrator baz danych
tel. (58) 349 10 46
biblbazy@gumed.edu.pl

dr Piotr Rysztowski

 • gromadzi źródła elektroniczne zgodnie z profilem Biblioteki i potrzebami środowiska naukowego
 • prowadzi pełną dokumentację nabywanych e-zasobów
 • administruje bazami danych prenumerowanymi przez Bibliotekę

 

Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik:
mgr Agnieszka Milewska
tel. (58) 349 10 58
amilewska@gumed.edu.pl
biblwyp@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz
mgr Kamila Machowina
dr Jakub Rusakow

Wypożyczalnia
tel. (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

Nr GG: 13901880

mgr Kamila Machowina
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

 • rejestruje zapisy do Wypożyczalni
 • wydaje karty biblioteczne i ich duplikaty
 • wypożycza zamówione publikacje i przyjmuje ich zwroty dokonując odpowiednich operacji na kontach czytelniczych
 • prowadzi elektroniczne konta zarejestrowanych czytelników aktualizując dane na bieżąco
 • pobiera opłaty za nieterminowe zwroty wypożyczonych dokumentów oraz ich zniszczenie lub uszkodzenie
 • reguluje sprawy związane z zagubieniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 • potwierdza brak zaległości wobec Biblioteki na kartach obiegowych

Czytelnie 1 i 2
tel. (58) 349 10 51

mgr Małgorzata Florianowicz
dr Jakub Rusakow

 • udostępniają na miejscu wszystkim zainteresowanym posiadane przez Bibliotekę książki, zbiory specjalne oraz modele anatomiczne kości
 • kompletują i uzupełniają zgromadzony w Czytelni 1 i Czytelni 2
 • sprawują nadzór nad prawidłowym ustawieniem księgozbioru
 • prowadzą wypożyczenia krótkoterminowe (na noc) pozycji z księgozbioru Czytelni 1 i Czytelni 2 i przyjmuje ich zwroty, dokonując odpowiednich operacji na kontach czytelniczych
 • udostępniają znajdujące się w zbiorach Biblioteki czasopisma naukowe, zarówno ich bieżące, jak i archiwalne numery
 • sprawują nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem i uporządkowaniem w Czytelni 1 poszczególnych zeszytów czasopism

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. (58) 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

 • realizuje - w innych bibliotekach krajowych i zagranicznych - zamówienia użytkowników na materiały niedostępne w bibliotekach Trójmiasta
 • wypożycza materiały biblioteczne ze zbiorów Biblioteki Głównej innym bibliotekom krajowym i zagranicznym
 • prowadzi i ewidencjonuje rozliczenia gotówkowe oraz bezgotówkowe za wykonane usługi międzybiblioteczne

 

Oddział Informacji Naukowej i Promocji

Kierownik:
mgr Mirosława Modrzewska, kustosz
tel. (58) 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
mgr Małgorzata Omilian-Mucharska, kustosz
Witold Parwicz

 • sprawuje nadzór nad udostępnianiem e-zasobów zgodnie z wymogami zawartymi w poszczególnych licencjach
 • świadczy użytkownikom Biblioteki usługi informacyjne
 • tworzy warsztat informacyjny na potrzeby środowiska naukowego Uczelni
 • prowadzi działalność informacyjną we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami informacji naukowej
 • prowadzi stałą obsługę użytkowników w Czytelni Informacji Naukowej oraz nadzoruje jej funkcjonowanie
 • udostępnia użytkownikom elektroniczne zasoby Biblioteki
 • opracowuje tematyczne zestawienia piśmiennictwa (kwerendy)
 • organizuje szkolenia różnych grup użytkowników
 • urządza wystawy nowości w zbiorach Biblioteki
 • redaguje newsletter Biblioteki
 • prowadzi praktyki wakacyjne dla studentów bibliotekoznawstwa

Czytelnia Informacji Naukowej
tel. (58) 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl
Nr GG: 9938031

mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
Witold Parwicz

 • udziela informacji katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych, rzeczowych w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej i elektronicznej
 • kompletuje i uzupełnia księgozbiór Czytelni
 • prowadzi katalog elektroniczny zbiorów Czytelni
 • udostępnia elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
 • sporządza, na potrzeby uprawnionych użytkowników, zestawienia bibliograficzne
 • prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie naukowej informacji medycznej
 • ewidencjonuje i nadzoruje udostępnianie zasobów elektronicznych Biblioteki użytkownikom uprawnionym do korzystania z nich spoza sieci GUMed

Administrator serwisu WWW
tel. (58) 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

mgr Małgorzata Omilian-Mucharska, kustosz

 • administruje i aktualizuje stronę internetową Biblioteki Głównej
 • prowadzi profil Biblioteki na facebooku
 • opracowuje materiały informacyjne i promocyjne: tutoriale, ulotki, plakaty

 

Pracownia Bibliograficzna

tel. (58) 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

mgr inż. Beata Adamczak
mgr Paulina Biczkowska
lic. Urszula Makohon-Dobber
mgr Ewelina Rybka
mgr Elżbieta Tymińska, kustosz

 • gromadzi i archiwizuje materiał bibliograficzny dokumentujący dorobek naukowy pracowników Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (tylko dla zatrudnionych w GUMed)
 • opracowuje posiadany materiał bibliograficzny tworząc – w oparciu o program komputerowy – bazę Bibliografia GUMed
 • uzupełnia opisy bibliograficzne rejestrowanych w bazie publikacji o odpowiednie wskaźniki bibliometryczne
 • współpracuje z Działem Nauki w zakresie wykorzystania danych zawartych w bazie Bibliografia GUMed
 • potwierdza udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji

Opracowanie analiz bibliometrycznych
tel. (58) 349 10 40
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska, kustosz
mgr Ewelina Rybka

 

 Pracownia Introligatorska

tel. (58) 349 11 41

mistrz Jolanta Marchlewicz
mistrz Janina Wąsicka

 • wykonuje bieżące naprawy zniszczonych zbiorów
 • wykonuje elementy służące do zabezpieczenia i ochrony zbiorów
 • świadczy prace usługowe – w ograniczonym zakresie – na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni w ramach rozliczeń bezgotówkowych
 • wykonuje oprawy rozpraw doktorskich zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zarządzeniami

 

Informatycy

tel. (58) 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

Damian Rutkowski
Dominik Świerzyński

 • nadzorują, we współpracy z Zespołem ds. Informatyzacji GUMed, infrastrukturę teleinformatyczną i informatyczną Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie
 • określają potrzeby tych Bibliotek w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz instalują ten sprzęt
 • administrują serwerami i stacjami roboczymi pracowników i czytelników oraz bezprzewodową siecią komputerową
 • tworzą i rozwijają programy oraz aplikacje wspomagające pracę Biblioteki i realizowane przez nią zadania

 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego GUMed

Kierownik:
mgr Małgorzata Pawlak, kustosz
tel. (58) 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

Pracownicy:
mgr Iwona Damaszke
mgr Maria Grunau
Joanna Wypysiak

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed