2019-10-31

Z przyjemnością informujemy, że Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w pestiżowym konkursie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjacjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".

Wyniki pierwsze edycji programu ogłosił 30 października 2019 roku w Warszawie wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. W uroczystości wzięła udział reprezentacja Uczelni, w skład której weszli: prof. Tomasz Bączek - prorektor ds. nauki, prof. Edyta Szurowska - prorektor ds. klinicznych, prof. Ryszard Smoleński - kierownik Katedry i Zakładu Biochemii oraz mgr Katarzyna Grzejszczak - zastępca kanclerza ds. strategii i rozwoju.

Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Zgodnie z założeniami projektu, Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów.

Szansą na pomyślną realizację powyższych zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego m.in. Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Służy to podniesieniu jakości i umiędzynarodowieniu oferty dydaktycznej oraz wpływa na znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

Powyższe działania wpisują się też w Strategię rozwoju GUMed na lata 2019-2025, która zakłada dążenie do ugruntowania pozycji w nauce światowej przez: wzrost liczby znaczących publikacji, dalsze poszerzanie umiędzynarodowienia współpracy badawczej, pozyskiwanie większej liczby grantów z partnerami zagranicznymi oraz wzmocnienie skuteczności procesu komercjalizacji wyników badań.

Jak podkreśla prof. Bączek, istotna jest przy tym także bliska współpraca z kluczowymi uczelniami Pomorza - Politeczniką Gdańską i Uniwersytetem Gdąńskim, która ułatwi działalność badawczą i pozwoli na stworzenie nowych mechanizmów rozwojowych i wdrożeniowych w kluczowych dla naszej Uczelni obszarach. Przyczyni się to do zwiększenia naszych szans w konkurencji o miejsca w rankingach światowych na poziomach porównywalnych chociażby z pozycjami osiąganymi przez - uznanych przez nas jako uczelnie wzorcowe na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej - partnerami zagranicznymi GUMed z Glasgow, Utrecht czy Uppsali, czego sobie i innym Uczelniom życzymy.

 Więcej:

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.