Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bazy danych B 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Badanie fizykalne pacjenta - filmy szkoleniowe GUMed
Cykl pięciu filmów edukacyjnych opracowanych przez pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki oraz gdańskiego filmowca Pawła Sudarę. Zasób zawiera nastepujące filmy:

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Dostęp:
ogólnodostępna


Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed
zamknięta 31.12.2013
Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed w latach 2005-2013; zawiera opisy bibliograficzne prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed, a od 2005 r. także pełne teksty tych prac, o ile autor wyraził na to zgodę.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne

Zakres chronologiczny: prace habilitacyjne 1945-2013; prace doktorskie 2005-2013

Interfejs: polski

Dostęp:
ogólnodostępna

kontynuacja: katalog online / zawężanie wyszukiwania do kolekcji cyfrowych: e-doktoraty i e-habilitacje


Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed
Pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed; zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty prac magisterskich i licencjackich powstających w GUMed.

UWAGA: Pełne teksty prac dostępne tylko w Czytelni Informacji Naukowej BG oraz w Bibliotece Wydz. Farmaceutycznego GUMed, o ile autor wyraził na to zgodę.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005 +

Interfejs: polski

Dostęp: ogólnodostępna


BazTech
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych głównie przez uczelnie techniczne i instytuty PAN.
Zakres dziedzinowy: nauki techniczne, nauki ścisłe, ochrona środowiska
Zakres chronologiczny: 1998 +

Interfejs: polski

Dostęp:
ogólnodostępna
Tutorial: pol


Bibliografia GUMed

Bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed; zawiera informacje o opublikowanym dorobku naukowym i popularnonaukowym pracowników Uczelni, powstałym w okresie ich zatrudnienia w GUMed; umożliwia analizy bibliometryczne i tworzenie rankingów dla poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne

Zakres chronologiczny: 1945 +
Interfejs: polski

Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: pol


BioMed Central

Pełnotekstowa baza danych; zawiera artykuły z prawie 200 recenzowanych czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny, wydawanych przez BioMed Central; tworzona zgodnie z zasadą Open Access.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, farmakologia, biotechnologia
Zakres chronologiczny: 1999 +

Interfejs: angielski

Dostęp:
ogólnodostępna


BMJ journals
Pełnotekstowe czasopisma online z zakresu medycyny wydawane przez BMJ Publishing Group Ltd., oferowane w ramach polskiego konsorcjum BMJ.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny

Interfejs: angielski

Dostęp:
sieć GUMed i proxy


Books@Ovid
Kolekcja17 książek medycznych wydawnictwa LWW na platformie Ovid; istnieje możliwość przeszukiwania wszystkich książek jednocześnie lub przeglądania po rozdziałach konkternej pozycji.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: najnowsze edycje

Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Bookshelf
Baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów i stale wzbogacana o nowe pozycje pełnotekstowych książek elektronicznych. 
Zakres dziedzinowy: nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia
Zakres chronologiczny: 1977 +

Interfejs: angielski
Dostęp:
ogólnodostępna
Tutorial: ang


Business Source Complete (EBSCOhost)
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza udostępniana przez firmę Ebsco, zawierająca abstrakty oraz pełne teksty artykułów z ponad 1.200 tytułów czasopism naukowych z dziedziny biznesu.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, finanse gospodarka

Zakres chronologiczny: 1886 +;
możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed