2023-11-22

 1. Zadaniem Pracowni Bibliograficznej jest:

  • dokumentowanie, poprzez gromadzenie i opracowanie dostarczanego do Pracowni materiału bibliograficznego:

   • dorobku publikacyjnego pracowników GUMed, powstałego w okresie ich zatrudnienia w Uczelni,

   • prac doktorantów studiów doktoranckich GUMed opublikowanych w czasie studiów,

  • tworzenie i bieżące aktualizowanie bazy Bibliografia GUMed dla jednostek*:

   • Wydział Lekarski,

   • Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,

   • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (tylko dla zatrudnionych w GUMed).

*tworzenie bazy dla Wydziału Farmaceutycznego odbywa się w Bibliotece tego Wydziału

 1. Opisy w bazie Bibliografia GUMed tworzone są z autopsji, dlatego też podstawą rejestracji publikacji jest tylko i wyłącznie:

  • oryginał pracy i wydawnictwa, w którym praca ta została opublikowana, tzn. czasopismo, książka, opublikowany materiał zjazdowy lub adres internetowy (dla prac, których pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik)

   lub

  • kompletna kopia pracy obejmująca integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji oraz innymi stronami, na których znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce).

 2. Materiały niekompletne nie podlegają rejestracji. Pracownia Bibliograficzna nie przechowuje materiałów niekompletnych.

 3. Dostarczone materiały opracowywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.

 4. W przypadku czasopism posiadających wersję drukowaną i wersję elektroniczną podstawą stworzenia opisu w bazie jest wersja drukowana.

 5. W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach Biblioteki wystarczającym dla zarejestrowania publikacji jest przekazanie do Pracowni Bibliograficznej informacji o publikacji.

 6. W przypadku druków zwartych (książki, materiały zjazdowe) konieczne jest przekazanie przez autora jednego egzemplarza do zbiorów bibliotecznych, o ile Biblioteka tej publikacji nie posiada.

 7. Materiał bibliograficzny lub informacje o ukazaniu się publikacji autorzy powinni przekazywać na bieżąco:

  • osobiście (budynek Biblioteki Głównej, ul. Dębinki 1, parter, pok. 1),

  • pocztą wewnętrzną GUMed,

  • pocztą elektroniczną (w formacie PDF): biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl.

 8. Zarejestrowane publikacje otrzymują należną im punktację, zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.

 9. Materiały niekompletne nie podlegają rejestracji. Pracownia Bibliograficzna nie przechowuje materiałów niekompletnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.