katalog online
biblioteka online

Open Access (OA) 2018-01-31

publikacje nt. OPEN ACCESS
inicjatywy polskie
możliwość publikowania w ramach Springer Open Choice
repozytoria
czasopisma i publikacje w wolnym dostępie
regulacje prawne
 

Open Access (OA, otwarty dostęp, OD) to ruch mający na celu swobodne i nieograniczone rozpowszechnianie publikacji naukowych poprzez Internet. Jest to sposób udostępniania publikacji w wersji elektronicznej przy zachowaniu pełnych praw autorskich i bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat przez korzystających z informacji zamieszczonych w źródłach tworzonych zgodnie z ideą Open Access, m. in. w repozytoriach i czasopismach elektronicznych w wolnym dostępie.

Z najważniejszymi deklaracjami i przesłaniami wprowadzającymi ideę Open Access na świecie można zapoznać się na stronie Open Access Directory.

Wytyczne krajowej polityki Open Access zostały opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, przyjęte przez ministra w październiku 2015 r. i udostępnione w formie dokumentu:

Kierunki rozwoju otwartego dostępu
do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce


publikacje nt. OPEN ACCESS
 


inicjatywy polskie

Uwolnij Naukę - serwis zrzeszający autorów działających na rzecz otwartej nauki. Porusza tematy aktualnej polityki naukowej, doradza naukowcom, wspiera działania bibliotek, uczelni i studentów.

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem 4 instytucji reprezentujących edukację i naukę: Fundacji Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Centrum Otwartej Nauki (CEON) realizuje zadania w obszarach: tworzenie i rozwój oprogramowania oraz usług umożliwiających budowę infrastruktury otwartej nauki, pozyskiwanie i udostępnianie treści naukowych, informacja i promocja otwartej nauki, prace badawcze.
W ramach CEON, na Platformie Otwartej Nauki dostępne są zbiory naukowe:

  • Repozytorium - prace deponowane przez autorów,
  • Biblioteka Nauki - polskie czasopisma OA,
  • Otwórz Książkę - książki w otwartym dostępie.

Przedsięwzięcie autoryzowane jest przez ICM UW.


  Program Springer Open Choice/Open Access w Polsce

narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Springer Open Access w Polsce, umożliwia bezpłatne publikowanie - na zasadzie Open Access – artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer – program przedłużony tylko do końca marca 2018

Program obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma Springer tzn. czasopisma, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji. Zaktualizowana lista czasopism objętych programem znajduje się na przygotowanej przez wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Polskich autorów.


repozytoria

to tematyczne lub instytucjonalne elektroniczne archiwa budowane przez środowiska akademickie, grupy badawcze czy też inne instytucje naukowe, które gromadzą pre-printy, artykuły recenzowane, prace dyplomowe oraz raporty z badań naukowych i udostępniają je bezpłatnie wszystkim użytkownikom
 

Przykładowe repozytoria:

PubMed Central
otwarte archiwum informacji z zakresu nauk biomedycznych pochodzących z czasopism U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).

Europe PMC
otwarte archiwum literatury biomedycznej, bazujące na PubMed Central, przeszukuje również kilkadziesiąt tysięcy grantów biomedycznych

HighWire
platforma czasopism i książek naukowych wydawców uniwersyteckich z zakresu nauk medycznych i pokrewnych

Zenodo
stworzone przez Komisję Europejską repozytorium artykułów naukowych i danych badawczych, których źródłem finansowania są projekty unijne; deponowanie zasobów przez naukowców ma na celu zarchiwizowanie ich, zapewnienie wolnego dostępu  oraz ponowne wykorzystanie danych badawczych w świecie nauki
 

DART-Europe
dostęp do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie

ECNIS Repository
zbiór publikacji, raportów i prezentacji z dziedziny toksykologii, epidemiologii, żywienia i żywności, chemii oraz biologii molekularnej współtworzony przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

RCIN
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

AMUR
dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Medicine and Health Sciences Commons™
repozytorium zawierające m.in. artykuły recenzowane, prace naukowe i wyniki badań z ponad 200 amerykańskich uniwersytetów i instytutów naukowych

Open AGH
otwarte zasoby edukacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

E-LIS
E-prints in Library and Information Science – repozytorium pełnych tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Przykładowe katalogi i wyszukiwarki OA:

OpenDoar

The Directory of Open Access Repositories –  lista repozytoriów instytucjonalnych z całego świata

OAIster

katalog ogólnodostępnych zasobów cyfrowych z całego świata

ROAR

katalog (agregat) repozytoriów OA

BASE

wyszukiwarka zasobów naukowych OA

DOAB

wyszukiwarka e-książek w wolnym dostępie
DOI wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru DOI (Digital Object Identifier)

  czasopisma naukowe i publikacje w wolnym dostępie
 

Przykładowe serwisy czasopism OA:

Via Medica

polski wydawca oferujący dostęp do pełnych tekstów artykułów

Termedia

polski wydawca oferujący pełne teksty artykułów dla zarejestrowanych użytkowników

DOAJ
Directory of Open Access Journals

katalog czasopism naukowych OA

BioMed Central Journals

wydawca czasopism z zakresu medycyny i biologii; wszystkie czasopisma sa recenzowane i dostępne na licencjach Creative Commons; artykuły indeksowane są w przez wiekszość baz danych, cześć z nich posiada Impact Factor; wydawca pobiera opłatę od autora, tzw. Article Processing Charge (APC)

PLoS Journals

wydawca 7 czasopism z zakresu medycyny i biologii; wszystkie tytuły posiadają wysoki Impact Factor i są indeksowane przez bazy danych i wyszukiwarki naukowe
ScienceOpen platforma społecznościowa dla naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki do dzielenia się wynikami badań i publikacjami w wolnym dostępie

De Gruyter Open

platforma dystrybucji czasopism i książek wydawnictwa De Gruyter

Hindawi wydawca czasopism OA z większości dziedzin nauki, w tym: biologii, chemii, medycyny; tytuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, Google Scholar i DOAJ; częsć tytułów posiada Impact Factor; wydawca pobiera opłatę od autora, tzw. Article Processing Charge (APC)
PeerJ czasopismo recenzowane z dziedziny biologia i medycyna; nowy model opłat - autor płaci tylko raz i może publikować przez całe życie (ograniczoną liczbę artykułów rocznie)

  regulacje prawne

Creative Commons 

międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów

Creative Commons Polska

Science Commons
Scholar's Copyright Addendum Engine

narzędzie umożliwiające autorom publikacji wygenerowanie formularza PDF dot. zachowania praw autorskich, który można dołączyć do umowy zawieranej z wydawcą czasopisma

SHERPA/RoMEO

katalog umów między wydawcami a autorami prac;
umożliwia sprawdzenie polityki wydawców wobec autoarchiwizacji prac naukowych przez ich autorów w otwartych archiwach czy też repozytoriach;

wydawcy oznaczeni odpowiednim kolorem, zgodnie z polityką, jaką prowadzą wobec OA:

  • zielony – można archiwizować pre- i post-printy lub wersję wydawcy/PDF
  • niebieski – można autoarchiwizować post-printy
  • żółty – można autoarchiwizować pre-printy
  • biały – autoarchiwizowanie niezezwolone

gdzie:
pre-print – dokument przed procesem recenzji
post-print – dokument po przejściu procesu recenzowania

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-02-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed