2023-11-27

  § 1

 1. Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed, prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje posiadaczom legitymacji studenta lub doktoranta GUMed oraz kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed, po wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed.*

§ 2

 1. Obowiązują następujące limity i okresy wypożyczeń na zewnątrz uprawnionym użytkownikom:

 

Użytkownicy

Ilość

Okres

studenci GUMed oraz kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub
1miesiąc**

doktoranci GUMed

20

   12 miesięcy

studenci studiów podyplomowych GUMed

4

     1 miesiąc

pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed

20

12 miesięcy

inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5

2 miesiące

studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4

   1 miesiąc

pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK, UCS i UCMMIT

4

  1 miesiąc

* zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

** w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu

§ 3

 1. Pozycje do wypożyczenia należy zamawiać przez Internet w oparciu o katalog biblioteczny online i zdigitalizowany katalog kartkowy.

 2. Każde wypożyczenie jest rejestrowane na koncie czytelnika w bibliotecznym systemie komputerowym.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania i kontrolowania stanu swojego konta czytelnika, w tym terminów zwrotu wypożyczonych pozycji.

§ 4

 1. Użytkownik może samodzielnie online poprzez system biblioteczny:
   

a)   przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji, jednak:
       - tylko tych, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,
       - każdą pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,
       - w ciągu 5 dni przed upływem terminu zwrotu;

b)   zarezerwować pozycje wypożyczone przez innych użytkowników:
       - maksymalnie 4 pozycje, bez względu na ilość już wypożyczonych książek,
       - w ciągu 30 dni przed upływem terminu zwrotu rezerwowanej książki.

§ 5

 1. Zamówione pozycje należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, wliczając niedziele i święta.

 2. Zamówione książki należy odebrać osobiście okazując obowiązkowo kartę biblioteczną BG GUMed lub legitymację studenta lub doktoranta GUMed. Tylko w uzasadnionych przypadkach może je odebrać osoba upowazniona przez właściciela konta. Upoważnienie należy złożyć osobiście u bibliotekarza w Wypożyczalni lub wysłać drogą elektroniczną ze swojego adresu mailowego na domenie @gumed.edu.pl.

§ 6

 1. Wypożyczone pozycje należy zwrócić do Wypożyczalni w godzinach pracy Biblioteki.

 2. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych pozycji za pośrednictwem książkomatu usytuowanego przed głównym wejściem do Biblioteki Głównej GUMed. Należy pamiętać, że zwrócenie książek do książkomatu nie powoduje ich automatycznego zdjęcia z konta czytelnika. Zwrotu dokonuje w systemie bibliotecznym bibliotekarz po opróżnieniu książkomatu, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje blokada konta czytelnika i system automatycznie rozpoczyna naliczanie kar za każdą przetrzymaną pozycję, zgodnie ze stawką określoną w cenniku. Konto jest odblokowywane w momencie uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

 4. System biblioteczny automatycznie wysyła pocztą elektroniczną powiadomienia o upływie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji, jednakże brak takiego powiadomienia nie zdejmuje obowiązku samodzielnego kontrolowania stanu swojego konta przez czytelnika, terminowego zwrotu wypożyczonych pozycji i nie zwalnia z konieczności uregulowania ewentualnych opłat powstałych z tytułu przetrzymania książek.

 5. Wszystkie należności wobec Biblioteki Głównej realizowane są za pośrednictwem terminala płatniczego zlokalizowanego w Wypożyczalni BG GUmed, bądź - w wyjątkowych przypadkach przelewem bankowym.

 6. Konta czytelnicze pracowników  zatrudnionych w ramach umowy zlecenia dydaktycznego są aktywne tylko w okresie jej trwania. Po upłynięciu tego okresu  konto jest  automatycznie zamykane.


>> pobierz regulamin w formacie PDF

 

Głosowanie