2022-11-14

 1. Pokoje  pracy służą wyłącznie celom naukowym.

 2. Z pokoi pracy mogą korzystać pracownicy, studenci i doktoranci GUMed oraz inni użytkownicy posiadający kartę biblioteczną BG GUMed, w godzinach otwarcia Biblioteki.

 3. Pokoje A4 i A5 przeznaczone są dla grup składających się z minimum 3 osób.

 4. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji pokoju - z minimum jednodniowym wyprzedzeniem i maksymalnie 7 dni naprzód. Osoba rezerwująca pokój powinna odebrać klucz w przeciągu 15 minut od upłynięcia godziny rozpoczęcia rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja będzie anulowana, a pokój udostępniony kolejnym chętnym.

 5. Aby skorzystać z pokoju należy pozostawić legitymację lub kartę biblioteczną bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni 1.

 6. Klucze do pokoi pracy udostępniane są w systemie bibliotecznym, a fakt pobrania i zwrócenia klucza odnotowywany jest na koncie osoby go otrzymującej.

 7. Nie zezwala się na wynoszenie klucza do pokoju poza teren Biblioteki.

 8. Osoba, która pobrała klucz odpowiada za użytkowanie pokoju zgodnie z Regulaminem.

 9. Do pokojów pracy, podobnie jak i do Strefy Nauki, nie należy wnosić jedzenia oraz napojów, z wyjątkiem napojów w zakręcanych butelkach lub kubkach termicznych.

 10. Użytkownicy pokoi są zobowiązani do takiego zachowania, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z Biblioteki.

 11. Każdorazowo opuszczając pomieszczenie należy zamknąć je na klucz. W przypadku opuszczenia pokoju na dłużej niż 30 minut, Biblioteka zastrzega sobie prawo otwarcia pokoju, usunięcia pozostawionych w nim materiałów i udostępnienia pomieszczenia następnej zainteresowanej osobie. Usunięte rzeczy będą do odbioru u Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 1.

 12. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je zastał, zamknąć pokój, a klucz zwrócić bibliotekarzowi.

 13. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania jego duplikatu w wysokości 40 PLN, zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

 14. Za rzeczy osobiste i sprzęt pozostawiony w pokojach Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

 15. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie pozostałe obowiązujące w BG GUMed regulaminy.

 16. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem możliwości korzystania z pokoi pracy BG GUMed.  


>> pobierz regulamin w formacie PDF

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.