2022-03-15

Zasady, jak afiliować się w publikacjach reguluje zarządzenie nr 11/2021 Rektora GUMed z 08.02.2021 r., zgodnie z którym prawidłowy zapis afiliacji musi obejmować w poniższej kolejności:

  • nazwę jednostki podstawowej, tj. katedry/kliniki/zakładu,

  • nazwę wydziału,

  • nazwę Uczelni.

Afiliacja do UCK GUMed nie jest afiliacją do Uczelni.


Przykłady prawidłowych afiliacji w języku polskim i angielskim:

  • Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Zakład Toksykologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

  • Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk

  • Clinic of Rehabilitation Medicine, Faculty of Health Sciences, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

  • Department of Monitored Therapy and Pharmacogenetics, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
  biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.