2019-10-17

§ 1

  1. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych Czytelni Informacji Naukowej mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

 

§ 2

  1. Na stanowiskach komputerowych Czytelni udostępnia się:

1.1. bibliograficzno-abstraktowe bazy danych,

1.2. książki i czasopisma w wersji elektronicznej,

1.3. pełnotekstową Bazę prac magisterskich i licencjackich GUMed,

1.4. Internet (tylko do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych),

1.5. katalog biblioteczny online,

1.6. pakiety MS Office, LibreOffice.
  

§ 3

  1. Korzystanie z komputerów Czytelni, za wyjątkiem stanowisk do udostępniania Bazy prac magisterkich i licencjackich GUMed, wymaga zalogowania do sieci uczelnianej.

  2. Czas dostępu do komputera dla jednego użytkownika wynosi 1 godzinę.

  3. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest wylogować się z sieci uczelnianej, skasować wprowadzone dane i doprowadzić miejsce pracy do stanu wyjściowego.

 

§ 4

  1. Na komputerach Czytelni zabrania się:

              1.1. dokonywania zmian ustawień, lokalizacji oraz usuwania plików związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego,

              1.2. instalowania oprogramowania z zewnątrz lub z Internetu,             

              1.3. kopiowania i rozpowszechniania programów oraz zasobów elektronicznych objętych licencją Biblioteki Głównej GUMed bądź chronionych prawem autorskim,

              1.4. korzystania z gier i wchodzenia na strony nie wymienione w § 2,             

              1.5. korzystania z komputerów w celach zarobkowych.

 

§ 5

  1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani, tak jak i w całej Strefie Nauki:

              1.1. zachować ciszę,

              1.2. wyciszyć telefony komórkowe i nie prowadzić rozmów za ich pośrednictwem,             

              1.3. pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki itp. w szatni,

              1.4. nie wnosić jedzenia i napojów, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych,             

              1.5. nie pozostawiać bez opieki materiałów na stolikach na dłużej niż 30 minut - po tym czasie będą one do odbioru u dyżurującego bibliotekarza.

 


>> pobierz regulamin w formacie PDF

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.