2023-09-21

§ 1

 1. Strefa Nauki obejmuje Czytelnię 1, Czytelnię 2, Czytelnię Informacji Naukowej oraz pokoje pracy.

 

§ 2

 1. Prawo do korzystania z Czytelń mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną. 

 2. Prawo do korzystania z pokoi pracy przysługuje pracownikom, studentom i doktorantom GUMed oraz innym użytkownikom posiadającym kartę biblioteczną BG GUMed.

 3. Zasady udostępniania oraz użytkowania komputerów w Czytelni Informacji Naukowej oraz pokoi pracy określają odrębne regulaminy.

 

§ 3

 1. W Czytelniach udostępnia się:

1.1. książki,

1.2. wpływające na bieżąco czasopisma naukowe,

1.3. prasę codzienną,

1.4. modele anatomiczne,

1.5. materiały z magazynu,

1.6. pozycje oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

1.7. katalog biblioteczny online oraz bazy danych, książki i czasopisma w wersji elektronicznej,

1.8. pakiety MS Office, LibreOffice.

 1. Wszystkie zbiory Czytelń udostępniane są prezencyjnie, w wolnym dostępie do półek.

 2.  Zbiory zgromadzone w magazynach udostępniane są w Czytelniach po ich wcześniejszym zamówieniu online. Zamówione pozycje odbiera się przy stanowisku bibliotekarza w Czytelni 1, okazując dokument potwierdzający tożsamość. Nieodebrane w ciągu 2 dni pozycje zwracane są do magazynu.

 

§ 4

 1. Korzystający ze Strefy Nauki są zobowiązani:

1.1. zachować ciszę,

1.2. wyciszyć telefony i nie prowadzić rozmów za ich pośrednictwem,

1.3. pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki itp. w szatni,

1.4. nie wnosić jedzenia; dopuszcza się wniesienie napojów w zakręcanych butelkach lub w zamykanych kubkach termicznych,

1.5. posiadać przy sobie legitymację studenta lub doktoranta GUMed lub kartę biblioteczną BG GUMed lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz okazać go każdorazowo na prośbę bibliotekarza,

1.6. oddać wypożyczone materiały w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi,

1.7. pozostawić wykorzystane pozycje we wskazanych miejscach, bez samodzielnego odkładania na półki,

1.8. nie pozostawiać bez opieki materiałów na stolikach dłużej niż 30 minut - po tym czasie będa one do odbioru u dyżurującego bibliotekarza.

 

§ 5

 1. Książki ze zbioru Czytelń 1 i 2 mogą być wypożyczane na zewnątrz tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin ich zwrotu.

 2. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1 spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

 

§ 6

 1. Za rzeczy pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 7

 1. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu może spowodować czasowe pozbawienie możliwości korzystania ze Strefy Nauki.

 


>> pobierz regulamin w formacie PDF

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.